• Egzamin gimnazjalny 2016 r.

  18 kwietnia ponad 360 tys. uczniów z prawie 7 tys. szkół przystąpi do egzaminu gimnazjalnego.

  W dniach 18-20 kwietnia dokładnie 360 406 uczniów będzie zmagać się z zadaniami na ponad 2 mln arkuszy egzaminacyjnych (2 109 000).

  Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 215 różnego rodzaju arkuszy, w tym:

  • 101 arkuszy z historii i wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, przedmiotów przyrodniczych i matematyki – w języku polskim, litewskim i ukraińskim.
  • 114 arkuszy i 48 płyt z języków obcych nowożytnych.

  Egzamin będzie przebiegał według poniższego harmonogramu:

  Harmonogram egzaminu

  Dzień Przedmiot(y) Godzina rozpoczęcia Czas trwania
  poniedziałek, 18 kwietnia historia i wiedza o społeczeństwie 9:00 60 minut
    przerwa
  język polski 11:00 90 minut
  wtorek,
  19 kwietnia
  biologia, chemia, fizyka, geografia 9:00 60 minut
    przerwa
  matematyka 11:00 90 minut
  środa,
  20 kwietnia
  język obcy (poziom podstawowy) 9:00 60 minut
    przerwa
  język obcy (poziom rozszerzony) 11:00 60 minut

  Czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego:

  • o 20 minut – w przypadku historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego na poziomie podstawowym,
  • o 30 minut – w przypadku języka obcego na poziomie rozszerzonym oraz
  • o 45 minut – w przypadku języka polskiego i matematyki.

  Największa grupa gimnazjalistów (około 86 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a 81 proc. zdających przystąpi również do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym.

  Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego przedmiotu na poziomie podstawowym przystąpi 11 proc. Gimnazjalistów. Do egzaminu na poziomie rozszerzonym zaś – 3 proc.

  W przypadku pozostałych języków obcych wybory kształtowały się następująco:

  • język francuski: poziom podstawowy (PP) – 0,3 proc; poziom rozszerzony (PR) – 0,1 proc.
  • język hiszpański: PP – 0,2 proc.; PR – 0,05 proc.
  • język rosyjski: PP – 2,4 proc.; PR – 0,7 proc.
  • język włoski: PP – 0,03 proc.; PR – 0,01 proc.

  Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki odesłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ogłoszone 17 czerwca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie, natomiast zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymają oni w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym (24 czerwca br.).

  Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu:

  • godz. 12:00 – pierwszy arkusz z danego dnia,
  • godz. 14:00 – drugi arkusz z danego dnia.

  E-ocenianie na egzaminie gimnazjalnym z matematyki.

  W tym roku rozwiązania zadań otwartych z matematyki u uczniów gimnazjów z terenu wszystkich ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych zostaną ocenione z wykorzystaniem elektronicznego systemu oceniania (tzw. e-ocenianie). W ubiegłym roku e-ocenianie zastosowano na terenie czterech okręgowych komisji egzaminacyjnych, tj. OKE w Jaworznie, Krakowie, Łodzi i Wrocławiu.

  Podczas egzaminu – podobnie jak to miało miejsce w latach ubiegłych – uczniowie zapiszą rozwiązania zadań otwartych na wyznaczonych stronach w arkuszu egzaminacyjnym. Po egzaminie jednak – odmiennie od tego, w jaki sposób egzaminatorzy pracowali wcześniej – rozwiązania zadań nie trafią do nich w wersji papierowej. Rozwiązania zadań otwartych zostaną zeskanowane w komisji okręgowej. Egzaminatorzy będą oceniali poprawność rozwiązań korzystając ze skanów i specjalnego oprogramowania (scoris® Assessor) na ekranie komputera. W związku z tym bardzo ważne jest, aby uczniowie zapisywali rozwiązania zadań wyraźnie czarnym tuszem lub atramentem.

  Egzaminatorzy ze wszystkich komisji okręgowych przejdą takie samo merytoryczne szkolenie przed przystąpieniem do oceniania prac. Wszyscy egzaminatorzy będą pracować w zespołach, których pracami będzie kierował przewodniczący. Prace wszystkich zespołów będzie koordynował centralny zespół ekspertów, kierowany przez eksperta CKE.

  Dzięki wprowadzeniu e-oceniania egzaminatorzy będą mogli pracować w domach, w dogodnym dla siebie terminie. Dzięki temu nie będą tracili możliwości wsparcia merytorycznego ze strony przewodniczącego, z którym mogą oni konsultować sposób postępowania w przypadku nietypowych rozwiązań. E-ocenianie stwarza również lepsze możliwości monitorowania jakości pracy egzaminatorów.

  Więcej informacji o tegorocznym egzaminie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

  Wszystkim gimnazjalistom życzymy powodzenia!

  Departament Informacji i Promocji
  Ministerstwo Edukacji Narodowej

   
 • W ZSP 6 króluje matematyka

  W Zespole Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie króluje matematyka

  W dniu 23.03.2016r.  Publiczne Gimnazjum Nr 6 im Elizy Orzeszkowej oraz Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie wzięły udział  w Ogólnopolskim  Dniu  Matematyki   2016 organizowanym przez Stowarzyszenie Doskonalenia  i Rozwoju 4improve.

  Celem tego dnia jest pokazanie, że:

  - matematyka może być interesująca i prosta,

  - matematyka jest Królową Nauk i jest przydatna również podczas lekcji z innych    

     przedmiotów,

  - bez matematyki nie da się żyć i dlatego trzeba się jej uczyć.

  Dzień Matematyki został stworzony po to, aby dać uczniom trochę odmiany w nauce matematyki. Udział w grach i zabawach matematycznych ma na celu pokazać inną stronę tej nauki. Matematyka może być przyjemna i dawać radość. W tym roku uczniowie gimnazjum po raz drugi  wzięli udział w takim dniu, a uczniowie  szkoły podstawowej po raz  pierwszy.

  Tak też się stało -  3- osobowe drużyny z każdej kasy gimnazjalnej  oraz z każdej klasy  IV-VI walczyły o tytuł mistrza w szkole. Zabawa była radosna, intensywna, koleżeńska. Każda drużyna była zwycięska, ale największą liczbę punktów zdobyła klasa IIIga w gimnazjum, klasa 5b i 6a  w szkole podstawowej. Zadania były ciekawe, ułatwiające  poruszanie się po rzeczywistości w sposób świadomy. Uczniom bardzo podobały się dobrane zadania oraz to, że mogli pobawić się matematyką.

  Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie brali także udział  w VIII Powiatowym Konkursie Matematyczno – Przyrodniczym  "Motyl" (dla uczniów  klas VI szkoły podstawowej ), który odbył się 11 marca 2016 r. w ZSP
  w Międzyborowie oraz w  VI Powiatowym  Konkursie  Matematycznym "Odkrywcy" (dla uczniów gimnazjum), który odbył  się 14 marca 2016 r. w ZSP
  w Międzyborowie. Uczniowie naszej szkoły zdobyli znaczące miejsca
  w powyższych konkursach :

  Klasy szóste – II miejsce, klasa I gimnazjum – III miejsce, klasa II gimnazjum III miejsce, klasa III gimnazjum – II miejsce.

  Konkurs spełniając założenia Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów umożliwił uczniom nabyć następujących umiejętności:

  • przygotowanie do publicznych wystąpień,
  • efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie,
  • prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi,
  • rozwiązywania problemów w sposób twórczy,
  • odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy,
  • rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.
  • rozwijanie i pogłębianie zainteresowań matematycznych. może i dawać radość.

  Opiekunowie : nauczyciele matematyki ZSP6


   

 • Sprawdzian szóstoklasisty

  Życzymy uczniom powodzenia na sprawdzianie!

  Prawie 339 tys. szóstoklasistów z blisko 12 tys. szkół podstawowych we wtorek, 5 kwietnia przystąpi do sprawdzianu. Tegoroczni szóstoklasiści to ostatni rocznik uczniów przystępujących do tego typu egzaminu.

  Sprawdzian składa się z dwóch części:‎

  • część pierwsza – obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki, ‎
  • część druga – obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego.

  Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności ‎określone w wymaganiach w podstawie programowej. Odnosi się on do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch ‎pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego ‎nowożytnego.

  Uczeń przystępuje do sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego, ‎francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ‎ten język, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.‎

  Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły ‎podstawowej. Nie określa się jednak minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, zatem ‎sprawdzianu nie można nie zdać.‎

  Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. Część pierwsza trwa 80 minut, ‎a część druga – 45 minut. Poszczególne części tego egzaminu rozdzielone są przerwą.

  W tym roku najwięcej, bo ponad 330 tys. uczniów, wybrało język angielski. Na drugim miejscu znalazł się język niemiecki, który chce zdawać ponad 15 tys. szóstoklasistów. Do testu z języka rosyjskiego zgłosiło się 262 uczniów, francuskiego – 207, a hiszpańskiego – 22.

 • Język giętki uczniów naszej szkoły w „Poezji ponad granicami”

  Język giętki uczniów naszej szkoły w „Poezji ponad granicami”

   

  Dnia 11 marca uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycielki języka francuskiego pani Renaty Pindor  oraz nauczycielki języka rosyjskiego pani Iriny Nowak  udali się do Resursy na X Międzyszkolny Konkurs „Poezja ponad granicami”. Wzięło w nim udział niemal siedemdziesięcioro uczniów  szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych recytujących poezję w siedmiu językach: angielskim, francuskim, rosyjskim, niemieckim, hiszpańskim, greckim i po łacinie. Zanim rozpoczęły się zmagania konkursowe  zostaliśmy poczęstowani wspaniałym tortem uświetniającym  dziesięciolecie konkursu, a potem już rozpoczęła się właściwa część konkursu, czyli recytowanie poezji. Oczywiście z  bijącym sercem czekaliśmy na werdykt jury,  którego obrady trwały i trwały...

  Czekała nas wielka  niespodzianka! W kategorii „Język rosyjski”  Julia Ksit uczennica klasy 3ga  zajęła pierwsze miejsce, a  Ilia Daniel Tarasiuk uczeń klasy 3gb zajął drugie miejsce, zaś w kategorii „Język francuski” pierwsze miejsce  zajął Mateusz Markowski uczeń klasy 2gb, a trzecie miejsce Dominika Puchała, również uczennica klasy 2gb.

  Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do kolejnych zmagań za rok.


   

 • Rekrutacja2016/2017 do przedszkoli i szkół

  Szczegółowa informacja  dotycząca rekrutacji 2016/2017 r. do publicznych przedszkoli i publicznych szkół oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie Urzędu Miasta Żyrardowa.

  Link do strony:

  https://www.zyrardow.pl/4449,rekrutacja-do-gminnych-placowek-oswiatowych-na-rok-szkolny-2016-2017.html

  https://www.zyrardow.pl/4449,rekrutacja-do-gminnych-placowek-oswiatowych-na-rok-szkolny-2016-2017.html

 • Klasa 1b z wizytą w Fabryce Czekolady E. Wedla w Warszawie

  Klasa 1b poznaje pracę cukiernika

  Z początkiem nowego semestru uczniowie klasy 1b byli ciekawi, jak powstaje czekolada. W tym celu wybrali się na wycieczkę do Fabryki Czekolady E. Wedel w Warszawie. Już od progu fabryki przywitał nas zapach wszechobecnej w środku czekolady. Siedzący w holu majestatyczny Wargorr „pozwolił” nam zrobić z sobą kilka zdjęć i wspólnie z naszymi przewodnikami ruszyliśmy w głąb fabrycznych korytarzy. Zwiedzaliśmy kolejno różne pomieszczenia: salę z ogromną makietą kolejki wąskotorowej, gdzie zauroczyły nas czekoladowe zabudowania stacyjek; galerię rzeźb i obrazów oraz projektów damskiej garderoby z czekolady. W gabinecie Jana Wedla zasiedliśmy w wygodnych fotelach i wysłuchaliśmy opowiadania o historii firmy. W kolejnej sali dowiedzieliśmy się skąd jest
  i jak powstaje czekolada oraz uczestniczyliśmy w słodkiej degustacji wedlowskich smakołyków. Teraz przyszedł czas na wejście do hali produkcyjnej. Przebrani w specjalną odzież ochronną przyglądaliśmy się kolejnym etapom powstawania Torcików Wedlowskich, od wypieku wafli do ręcznej dekoracji i pakowania produktów. W Pracowni Rarytasów widzieliśmy wielkie czekoladowe wielkanocne jaja. To nie był jeszcze koniec naszej wycieczki, bo teraz wróciliśmy do sali z poczęstunkiem. Czekały tu na nas słodkie pianki, które maczaliśmy w płynnej czekoladzie. Zajadając i popijając obejrzeliśmy film o budowie czekoladowego Stadionu Narodowego. I tak słodko minął nam czas. Na pożegnanie wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali firmowe upominki. Pełni wrażeń wróciliśmy do domu. Może kiedyś znowu wybierzemy się do tej słodkiej fabryki przyjemności.


   

 • Uczniowie wyróżnieni na I semestr roku szkolnego 2015/2016

  Uczniowie wyróżnieni na I semestr roku szkolnego 2015/2016

  Uczniowie klas I-III otrzymują tarczę wzorowego ucznia, jeśli uzyskali ze wszystkich edukacji poziom bardzo dobry i opisową ocenę  zachowania wzorową lub bardzo dobrą. Uczniowie klas IV-VI oraz gimnazjum otrzymują tarczę wzorowego ucznia jeśli uzyskali średnią ocen 4,75 i więcej i wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania. W klasach I-III zostały wyróżnione 84 osoby, w klasach  IV-VI 40  osób, w gimnazjum  20 osób.

  Klasa 1a

  1. Biedrzycki Nikodem
  2. Dzwonek Saba
  3. Frączkiewicz Julia
  4. Kacprzak Hubert
  5. Kaliszewska Angelika
  6. Kolasa Paweł
  7. Leśniewicz Zuzanna
  8. Murawska Marika
  9. Otulak Aleks
  10. Rydzyński Mateusz
  11. Ślęzak Emilia

  Klasa 1b

  1. Andres Piotr
  2. Beliniak Amelia
  3. Gosiewski Kacper
  4. Jesiona Wiktoria
  5. Matuszczak Jakub
  6. Nalejska Nikola
  7. Niewiadomska Zofia
  8. Pietrzak Wiktoria
  9. Segiet Amelia
  10. Treliński Filip

  Klasa 1c

  1. Burno Gabriela
  2. Draniak Nikodem
  3. Grochal Paulina
  4. Kępka Aleksandra
  5. Kiecko Karolina
  6. Majewska Zofia
  7. Stanisławow Zuzanna
  8. Szymańska Kamila
  9. Wnęk Natalia
  10. Wacławek Julia

  Klasa 1d

  1. Nalej Jakub
  2. Jagiełło Magdalena
  3. Jagiełlo Michał
  4. Rutkowska Marcelina
  5. Sadowski Grzegorz
  6. Sałachewicz Amelia
  7. Wardak Oliwia
  8. Zajkowski Mateusz
  9. Ziemkiewicz Diana

  Klasa 2a

  1. Kowalczyk Kacper
  2. Pierzchalska Jadwiga
  3. Sosnowska Eliza
  4. Szostek Maja
  5. Woźniak Lena
  6. Zarębska Łucja

   

  Klasa 2b

  1. Fura Marta
  2. Hałas Jakub
  3. Kabała Marcel
  4. Kosiarek Magdalena
  5. Kuleta Makary
  6. Lechniak Karolina
  7. Malinowska Julia
  8. Wasilewska Weronika

  Klasa 2c

  1. Dziedzic Krzysztof
  2. Głowacka Lidia
  3. Jesiona Oliwier
  4. Krawczyk Sandra
  5. Kwapisz Magdalena
  6. Lefelt Zuzanna
  7. Ochnicka Karolina
  8. Rześna Kinga
  9. Seredyńska Gabriela

  Klasa 3a

  1. Chyła Jakub
  2. Grankowski Jakub
  3. Łapiński Maciej
  4. Łojszczyk Eliza
  5. Malec Kacper
  6. Marciniak Gabriela
  7. Michalski Antoni
  8. Osiecka Urszula
  9. Pawłowski Gabor
  10. Rzepczyk Dominika
  11. Sadowska Joanna
  12. Szymański Bartosz
  13. Tomaszewski Adrian
  14. Zagrajek Grzegorz

  Klasa 3b

  1. Bezoń Łucja
  2. Drozdowska Julia
  3. Hanclik Wiktoria
  4. Jackowska Julia
  5. Krauze Klaudia
  6. Krzywda Ignacy
  7. Nantal Mateusz
  8. Szkop Karol

  Klasa 4a

  1. Kacprzak Patrycja
  2. Petrykowski Antoni
  3. Sosnowska Kinga
  4. Stronias Kaja
  5. Szymańska Maja
  6. Wacławek Martyna
  7. Zajkowski Paweł

  Klasa 4b

  1. Burno Natalia
  2. Komża Łukasz
  3. Lipka Dominika
  4. Puchała Juliusz
  5. Szot Szymon
  6. Wituła Szymon
  7. Zagajewski Michał

  Klasa 4c

  1. Marchwicka Natalia
  2. Ochnicki Mateusz
  3. Szczepaniak Amelia
  4. Tilzen Krystian
  5. Tilzen Mikołaj

  Klasa 5a

  1. Bestydzińska Aleksandra
  2. Cymerska Zofia
  3. Olborska Paulina

  Klasa 5b

  1. Adamiak Hubert
  2. Chocyk Ula
  3. Grzelak Jakub
  4. Perzyna Aleksandra
  5. Rzepecki Mateusz
  6. Szymański Jakub

  Klasa 6a

  1. Baranowska Martyna
  2. Nalej Wojciech
  3. Dollani Julia
  4. Wilińska Izabela

  Klasa 6b

  1. Brzozowski Adrian
  2. Komża Aleksandra
  3. Langa Nikodem
  4. Mika Hanna
  5. Petrykowska Joanna
  6. Szkopiński Mateusz
  7. Szlacheta Dawid
  8. Zając Martyna

  Klasa 1ga

  1. Bodych Klaudia
  2. Mika Julia
  3. Szot Wiktor

  Klasa 2ga

  1. Dębiński- Pietrzak Maciej
  2. Kałęcki Mateusz
  3. Rześna Marta
  4. Szkopińska Magdalena
  5. Szyszka Julia
  6. Zagajewska Maria

  Klasa 2gb

  1. Puchała Dominika
  2. Szymańska Beata

  Klasa 3ga

  1. Bartoszek Magdalena
  2. Jankowski Tomasz
  3. Kępka Paulina
  4. Łowicki Łukasz
  5. Maślanka Michał
  6. Szymerski Michał
  7. Taraszewski Jakub

  Klasa 3gb

  1. Karaś Damian
  2. Tarasiuk Ilia Daniel

   

   

   

   

   

 • Dzień Bezpiecznego Internetu 2016

  Dzień Bezpiecznego Internetu 2016

   

  cache/resized/9dc2a82ce41989584f3253821bb764b0.png
   
   
   

  Informacja prasowa: Lepszy internet zależy od Ciebie! – rozpoczynają się obchody Dnia Bezpiecznego Internetu

  „Lepszy internet zależy od Ciebie!” – pod takim hasłem 9 lutego obchodzony będzie Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Po raz kolejny, w ponad stu krajach na całym świecie odbędą się wydarzenia, mające na celu podkreślenie roli każdego z użytkowników w tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego internetu. Organizatorem Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa oraz Fundacja Dzieci Niczyje. Partnerem wydarzenia jest firma Facebook, natomiast Głównym Partnerem DBI jest Fundacja Orange.

  Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Jego celem jest zainicjowanie dyskusji na temat bezpieczeństwa w internecie oraz promocja działań na rzecz pozytywnego wykorzystywania zasobów internetowych przez dzieci i młodzież. Ważne w idei DBI jest też pokazanie aktualnych problemów dotyczących zagrożeń online, na jakie narażeni są młodzi użytkownicy.

  Organizatorzy Dnia Bezpiecznego Internetu każdego roku ogłaszają konkurs na najlepszą inicjatywę lokalną promującą bezpieczne korzystanie z internetu. Do wszystkich inicjatorów lokalnych działań przesłane zostaną pakiety edukacyjne, a najlepsze projekty zostaną wyróżnione nagrodami przekazanymi przez organizatorów i partnerów DBI.

  – "W ubiegłym roku otrzymaliśmy zgłoszenia 1 523 inicjatyw lokalnych z całej Polski, zorganizowanych na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych internautów. Liczymy, że w tym roku będzie ich jeszcze więcej. Rosnące zaangażowanie polskich szkół i placówek edukacyjnych przekłada się bezpośrednio na wzrost świadomości tego, jak istotną rolę w rozwoju dzieci i młodzieży odgrywa obecnie internet." – mówi Julia Gursztyn, koordynatorka projektu Safer Internet w NASK.

  – "Podczas tegorocznych obchodów DBI chcemy skupić się na pozytywnym wykorzystaniu internetu. W trakcie konferencji odbędzie się dyskusja panelowa z udziałem młodych ludzi, którzy poprzez swoje innowacyjne rozwiązania, twórczość i aktywność społeczną współtworzą lepszy internet. Niektórzy z nich, mimo młodego wieku, zdobyli już międzynarodowe uznanie, a ich pomysłami interesują się poważni inwestorzy." – mówi Szymon Wójcik, koordynator projektu Safer Internet w Fundacji Dzieci Niczyje.

  Głównym punktem obchodów DBI w Polsce będzie konferencja zorganizowana dla nauczycieli oraz specjalistów pracujących z dziećmi poświęcona zagadnieniom pozytywnych aspektów internetu. Odbędzie się ona 9 lutego w warszawskim Multikinie Złote Tarasy. Organizatorzy będą chcieli zwrócić uwagę na fakt, że każda osoba korzystająca z internetu ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Ponadto otwarta zostanie dyskusja nt. potencjału internetu, który najmłodsi mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami, jak również jako formę twórczej rozrywki.

  Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

  Więcej informacji nt. Dnia Bezpiecznego Internetu dostępnych jest na stronach internetowych: www.dbi.pl, www.dzieckowsieci.fdn.pl. Z kolei najmłodsi znajdą informacje nt. wydarzenia na stronie: www.sieciaki.pl.

  ***
  Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. W Polsce pierwszą edycję DBI Polskie Centrum Programu Safer Internet (NASK i FDN) zorganizowało w roku 2005. Jego podstawowym celem jest inicjowanie oraz propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

  Szczegółowe informacje dotyczące Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce można znaleźć na stronie internetowej: www.dbi.pl.

  ***
  Polskie Centrum Programu Safer Internet powołane zostało w 2005 r. w ramach programu Komisji Europejskiej „Safer Internet”. Tworzą je Fundacja Dzieci Niczyje oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. Centrum podejmuje szereg kompleksowych działań edukacyjnych na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z internetu i nowych technologii. W ramach Centrum działają również zespoły: Dyżurnet.pl (przy NASK) - polski punkt ds. zwalczania nielegalnych treści w internecie, telefon 800 100 100 – bezpłatny punkt pomocy dla rodziców i profesjonalistów w przypadkach zagrożeń w internecie oraz 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (obydwa przy FDN). Więcej informacji o programie
  w Polsce: www.saferinternet.pl.

 • Bezpieczne ferie

  Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci wrócili do swych domów, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących tak podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania:

  Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach czy łyżwach oraz inne szaleństwa na śniegu mogą sprawić wiele radości i wzmocnić naszą kondycję fizyczną.
  Pamiętaj jednak, że podstawą, jak zwykle, jest zdrowy rozsądek i ostrożność!

  • Wychodząc bawić się na powietrze, ubieraj się stosownie do pogody, tak, aby nadmiernie nie wychłodzić swojego organizmu. Idąc na górkę, czy dłuższy spacer w zimowej aurze warto się zaopatrzyć w ciepły napój w termosie;
  • Do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybieraj miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych. Pamiętaj, że zimą znacznie wydłuża się droga hamowania pojazdów, więc zachowaj szczególną ostrożność będąc w pobliżu jezdni;
  • Najlepiej przed rozpoczęciem zabawy na górce obejrzyj trasę zjazdu, usuń z niej niebezpieczne przedmioty, takie jak kamienie, gałęzie drzew;
  • Dostosuj się do kierunku ruchu obowiązującego na trasie zjazdu, nie przechodź w poprzek toru;
  • Ważny dla Twojego bezpieczeństwa jest też stan techniczny sanek, czy innych przedmiotów, na których zjeżdżasz. Złamane szczebelki, wystające śruby lub gwoździe to poważne ryzyko wyrządzenia sobie krzywdy;
  • Nie ślizgaj się na chodnikach i przejściach dla pieszych, gdyż wyślizgana nawierzchnia stanowi ryzyko złamań kończyn dla innych osób;
  • Pamiętaj, że zagrożenie dla zdrowia, a nawet Twojego życia, stanowią zwisające z balkonów i dachów masywne sople lodu. W takim przypadku zrezygnuj z zabawy w tym miejscu, powiadom o sytuacji osoby dorosłe lub Straż Pożarną, która usunie niebezpieczeństwo;
  • Nie rzucaj w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż takie zachowanie może być przyczyną kolizji lub wypadku drogowego;
  • Nie rzucaj w kolegów śnieżkami z ubitego śniegu lub z twardymi przedmiotami w środku, gdyż może doprowadzić to do obrażeń ciała;
  • Korzystaj wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk. Pod żadnym pozorem nie wchodź na lód zamarzniętych zbiorników wodnych, jezior, kanałów, stawów, itp. Pozornie tylko gruby lód może w każdej chwili załamać się pod Twoim ciężarem;
  • Kulig organizuj wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych; sanki łącz grubą, wytrzymałą liną, aby nie odczepiły się podczas jazdy;
  • Nie dołączaj sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć tragicznie;
  • Podczas zabaw na śniegu i lodowisku pilnuj swoich wartościowych przedmiotów. Jeśli to możliwe portfel lub telefon komórkowy oddaj do depozytu lub pod opiekę zaufanej osobie.

  Tylko umiar, zdrowy rozsądek i ostrożność pozwolą Ci cieszyć się zimową aurą oraz spędzić ferie zimowe bezpiecznie.


  Opracowano:
  w Wydziale ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji KGP
   

 • Przed podróżą

  Przed podróżą – strona www.turystykabezryzyka.gov.pl

  Obrazek ze strony www.turystykabezryzyka.pl

  O co zadbać przed wyjazdem? Jak się przygotować, co zabrać, o czym lepiej nie zapomnieć? Strona internetowa www.turystykabezryzyka.gov.pl jest przydatna dla wszystkich osób, które podróżują w kraju i za granicą. Znajdują się na niej informacje na temat przygotowania do podróży, bezpiecznego transportu, w tym praw pasażerów, bagażu, zdrowia i ubezpieczeń podróżnych, dokumentów, wypoczynku dzieci i młodzieży, praw klientów biur podróży, a także reagowania w trudnych sytuacjach.

  Strona www.turystykabezryzyka.gov.pl została przygotowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach akcji informacyjnej na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa turystów.


   

 • Tomek Jankowski laureatem kuratoryjnego konkursu z geografii

  Tomasz Jankowski gimnazjalista ZSP Nr 6 

  laureatem Kuratoryjnego Konkursu Geograficznego

   

  Można powiedzieć, że Tomek stał się ekspertem w dziedzinie wiedzy o Ameryce. Ameryka była tematem przewodnim tegorocznego Kuratoryjnego Konkursu Geograficznego. Środowisko przyrodnicze, gospodarka, demografia i wiele innych zagadnień o Ameryce Północnej
  i Południowej należało opanować, by osiągnąć sukces. Ostatni etap obejmował wiadomości o USA

  i Brazylii. Przygotowania do kolejnych etapów to pół roku intensywnej nauki. Dziesiątki podręczników, atlasów, przewodników, roczników statystycznych i innych źródeł informacji do przeanalizowania i zapamiętania. Zakres materiału zdecydowanie wykraczał poza podstawę programową gimnazjum. Podręczniki licealne i akademickie również były przez Tomka wykorzystywane w trakcie przygotowań do konkursu.  Czy było warto? Oczywiście, że tak. Laureaci takich  konkursów  przyjmowani są  we wszystkich szkołach średnich w Polsce
  w pierwszej kolejności. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Tomka do konkursu przygotowała   Jolanta Jankowska nauczyciel geografii w naszej szkole.


   

 • Sukces Daniela Tarasiuka kl. 3gb - Laureat Kuratorujnego Konkursu Języka Rosyjskiego

  Gimnazjalista z Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 Ilia Daniel Tarasiuk

  laureatem Kuratoryjnego Konkursu  Języka Rosyjskiego

  7 stycznia 2016 roku otrzymaliśmy wspaniałą wiadomość,  Ilia Daniel Tarasiuk, uczeń  klasy 3gb Zespołu Szkół Publicznych nr 6 w Żyrardowie został laureatem Kuratoryjnego Konkursu Języka Rosyjskiego.

  Cieszy się cała szkoła, ale najbardziej  Daniel. Droga do sukcesu wymagała dużo pracy, cierpliwości
  i poświęcenia. Konkurs składał się z 3 etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego. Na każdym etapie oprócz zadań z gramatyki i rozumienia tekstów są również pytania z historii, geografii, kultury Rosji i nie tylko. Do rozwiązania zadań w konkursach kuratoryjnych niezbędna jest wiedza
  i umiejętności zdecydowanie wykraczające poza podstawę programową. W tym roku szkolnym tematami przewodnimi były: na etapie rejonowym – nauka i technika, odkrycia naukowe, wynalazki  oraz elementy wiedzy o Rosji, a na etapie wojewódzkim – żywienie, kuchnia rosyjska, przysłowia rosyjskie  i elementy wiedzy o Rosji. Poziom nauki języka obejmował zakres materiału , słownictwa, struktur leksykalno-gramatycznych na poziomie A2+ (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) dla etapu szkolnego, B1 dla etapu rejonowego i B2 dla etapu wojewódzkiego.

  Daniel jest bardzo zdolnym i pracowitym uczniem, lubianym przez kolegów i nauczycieli, włada  czterema   językami: polskim, rosyjskim, ukraińskim i angielskim. Dzięki temu, że został laureatem Konkursu Językowego nie musi zdawać egzaminu gimnazjalnego z języka obcego, a co najważniejsze – jest duża szansa na spełnienie marzenia Daniela – nauka w  wybranym liceum w Warszawie.

  Bardzo wspiera Daniela w  dążeniu do celu jego mama – Natalia Gryz. Nauczycielem języka rosyjskiego jest Pani Irina Nowak.


   

 • Rządowy Program "Ksiązki naszych marzeń"

           W tym roku nasza szkoła przystąpiła do Rządowego Programu „Książki Naszych Marzeń”. Po spełnieniu wymaganych kryteriów otrzymaliśmy pieniądze na zakup nowych książek dla uczniów szkoły podstawowej. W ten sposób po konsultacjach z uczniami, nauczycielami i rodzicami zasoby biblioteki powiększyły się o 137 woluminów. Wykaz niektórych z nich  przedstawiamy poniżej:

   

  L.p.

   

  Tytuł

  Autor

  1

  Biedna, mała Luna

  Holly Webb

  2

  Gdzie jest Rudek?

  Holly Webb

  3

  Czaruś, mały uciekinier

  Holly Webb

  4

  Hugo ucieka z cyrku

  Agnieszka Stelmaszyk

  5

  Na wakacjach

  Chris Higgins

  6

  Rodzinka się powiększa

  Chris Higgins

  7

  Wierzę w jeże

  Dorota Sumińska

  8

  Na psa urok!

  Antje Szillat

  9

  Leszek Peszek i sezon na kichanie

  Marko Kitti

  10

  Moja zabawna rodzinka

  Chris Higgins

  11

  To, co najbardziej lubię… w sobie samym

  Tracey Moroney

  12

  To, co najbardziej lubię… rodzina

  Tracey Moroney

  13

  To, co najbardziej lubię… przyjaciele

  Tracey Moroney

  14

  Jak pomyślę, tak zrobię

  Elżbieta Zubrzycka

  15

  Cień smoka

  Andrzej Maleszka

  16

  Dziennik Cwaniaczka: zapiski Grega Heffleya

  Jeff Kinney

  17

  Dziennik Cwaniaczka: Rodrick rządzi

  Jeff Kinney

  18

  Dziennik Cwaniaczka: szczyt wszystkiego

  Jeff Kinney

  19

  Dziennik Cwaniaczka: przykra prawda

  Jeff Kinney

  20

  Dziennik Cwaniaczka: ubaw po pachy

  Jeff Kinney

  21

  Na kursie pływania

  Liliana Fabisińska

  22

  Kroniki Archeo: dziennik podróżnika

  Agnieszka Stelmaszyk

  23

  Kroniki Archeo: zagadka Diamentowej Doliny

  Agnieszka Stelmaszyk

  24

  Kroniki Archeo: przepowiednia Synów Słońca

  Agnieszka Stelmaszyk

  25

  Kroniki Archeo: klątwa złotego smoka

  Agnieszka Stelmaszyk

  26

  Koń na receptę

  Agata Widzowska- Pasiak

  27

  Gwiazdy przeznaczenia

  Adam Jay Epstein

  28

  Szafir psiak na medal

  Agnieszka Stelmaszyk

  29

  Hura! Mamy pieska!

  Barbara Wicher

  30

  Grzywą malowane

  Agata Widzowska- Pasiak

  31

  Mamo, tato- dlaczego nie jemy zwierząt?

  Donata Marfiak

  32

  Nutka znajduje przyjaciół

  Agnieszka Stelmaszyk

  33

  Zagubiona w śniegu

  Holly Webb

  34

  Droga Mocy

  Zofia Stanecka

  35

  Smyk, uprowadzony szczeniak

  Holly Webb

  36

  Dropsik potrzebuje pomocy

  Agnieszka Stelmaszyk

  37

  Igrzyska śmierci

  Suzanne Collins

  38

  W pierścieniu ognia

  Suzanne Collins

  39

  Kosogłos

  Suzanne Collins

  40

  Opowieści o rebelii

  Ace Landers

  41

  Złodziej pioruna

  Rick Riordan

  42

  Morze potworów

  Rick Riordan

  43

  Klątwa tytana

  Rick Riordan

  44

  Bitwa w labiryncie

  Rick Riordan

  45

  Ostatni olimpijczyk

  Rick Riordan

  46

  Świat ogromnych

  Andrzej Maleszka

  47

  Wyprawa pontonem

  Liliana Fabisińska

  48

  Mała baletnica

  Liliana Fabisińska

  49

  Dzielny mały Karmel

  Holly Webb

  50

  Wróć, Alfiku!

  Holly Webb

  51

  Wakacje u babci

  Liliana Fabisińska

  52

  Dręczyciel w klasie

  Elżbieta Zubrzycka

  53

  Niezwykły świat Kornelii

  Agnieszka Stelmaszyk

  54

  Charlie i fabryka czekolady

  Roald Dahl

  55

  Mała Lotta i renifery

  Holly Webb

  56

  Zimowy wilk

  Holly Webb

  57

  Słup soli: jak powstrzymać szkolnych dręczycieli

  Elżbieta Zubrzycka

  58

  10 niesamowitych przygód Neli

  Nela mała reporterka

  59

  Tajemnica szkoły

  Martin Widmark

  60

  Tajemnica szafranu

  Martin Widmark

  61

  Tajemnica miłości

  Martin Widmark

  62

  Tajemnica meczu

  Martin Widmark

  63

  Tajemnica kempingu

  Martin Widmark

  64

  Tajemnica kawiarni

  Martin Widmark

  65

  Baśniobór

  Brandon Mull

  66

  Bracia Lwie Serce

  Astrid Lindgren

  67

  Duch starej kamienicy

  Anna Onichimowska

  68

  Drużyna Pierścienia

  J.R.R. Tolkien

  69

  Dwie wieże

  J.R.R. Tolkien

  70

  Powrót króla

  J.R.R. Tolkien

  71

  Muzyka duszy

  Terry Pratchett

  72

  Ucieczka z mroku

  Monika Marin

  73

  Tajemnicze bractwo

  Monika Marin

  74

  Przykry początek

  Lemony Snicket

  75

  Gabinet gadów

  Lemony Snicket

  76

  Ogromne okno

  Lemony Snicket

  77

  Tartak tortur

  Lemony Snicket

  78

  Akademia antypatii

  Lemony Snicket

  79

  Złodziejka książek

  Markus Zusak

  80

  Gwiazd naszych wina

  John Green

  81

  Zezia, Giler i Oczak

  Agnieszka Chylińska

  82

  Moje szczęśliwe życie

  Rose Lagercrantz

  83

  Dziadek i niedźwiadek: historia prawdziwa

  Łukasz J. Wierzbicki

  84

  Asiunia

  Joanna Papuzińska

  85

  Dom dla Urwisa

  Holly Webb

  86

  Zabawy z Urwisem

  Holly Webb

  87

  Urwis na pidżama party

  Holly Webb

  88

  Świąteczne psoty Urwisa

  Holly Webb

  89

  Przygoda nad morzem

  Holly Webb

  90

  Miecz przeznaczenia

  Andrzej Sapkowski

  91

  Krew elfów

  Andrzej Sapkowski

  92

  Czas pogardy

  Andrzej Sapkowski

  93

  Chrzest ognia

  Andrzej Sapkowski

  94

  Wieża Jaskółki

  Andrzej Sapkowski

  95

  Pani Jeziora

  Andrzej Sapkowski


   

 • Konkurs plastyczny "Książki naszych marzeń"

  Biblioteka szkolna ogłosiła konkurs plastyczny „Książki moich marzeń”.  Konkurs adresowany był do uczniów klas 0-III. Wpłynęło 65 prac wykonanych różnymi technikami.  Komisja w składzie: Dorota Misiak- nauczyciel plastyki, Katarzyna Fura - nauczyciel bibliotekarz, Izabela Drwęska- nauczyciel bibliotekarz nagrodziła następujące osoby:

  I miejsce

  Zuzia Mufazałów klasa 0B,

  Wiktor Krawcow klasa IIA

  II miejsce

  Lena Wichniewicz klasa 0B,

  Julia Malinowska klasa IIB,       

  Olaf Michalski klasa IIIB

  III miejsce 

  Gabriela Kopka  klasa IIA,

  Karol Kwapisz klasa IIA

  Wyróżnienia:

  Julek Kozłowski klasa 0B,

  Patrycja Gorzkowska klasa IA,

  Oliwier Koźbiał klasa IIA,

  Eliza Sosnowska klasa IIA,

  Lena Woźniak klasa IIA,

  Łucja Zarębska klasa IIA,

  Urszula Osiecka klasa IIIA

  Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!


   

 • Życzenia

   

  Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia

  pragnę przesłać najserdeczniejsze życzenia.

  Niech zbliżające się święta będą niezapomnianym czasem

  spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień.

  Życzę, aby upłynęły w spokoju i radości,

  wśród rodziny oraz  przyjaciół.

  Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem

  życzę dużo zdrowia i szczęścia.

  Niech nie opuszcza Was pomyślność 

  i spełnią się wszelkie marzenia.

   

  W imieniu społeczności uczniowskiej,

  Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 6 w Żyrardowie

  Grażyna Beliniak.

            Żyrardów, grudzień 2015

 • Wigilia w klasie 1b

  Świąteczny nastrój zapanował w klasie 1b, kiedy w czwartek 17 grudnia, późnym popołudniem dzieci wraz z wychowawcą i rodzicami spotkali się na wspólnej Wigilii. Spotkanie rozpoczęło się od występów pierwszaków, które recytowały wiersze i śpiewały piosenki o tematyce świątecznej. Wspólne kolędowanie urozmaiciła Zosia grą na wiolonczeli. Mała wiolonczelistka zagrała utwór „Lulajże Jezuniu”. Łamanie się opłatkiem i składanie świątecznych życzeń dopełniło wigilijny wieczór, ale nie kończyło jeszcze spotkania. Rodzice oprócz słodkiego poczęstunku przygotowali dla dzieci zabawy i konkursy.  Niespodzianką były drobne upominki od Mikołaja. Tak spędzony wspólnie czas dostarczył wszystkim wielu wrażeń i wzruszeń, do których będziemy mile wracać pamięcią.


   

 • Każdy z nas jest wyjątkowy, niepowtarzalny

  Każdy z nas jest wyjątkowy, niepowtarzalny 

        W pierwszych dniach grudnia trzydziestoosobowa grupa uczniów wybrała się na wycieczkę do Warszawy. Odwiedziła Muzeum Ziemi, które obecnie posiada 178 tys. obiektów muzealnych. Znajdują się wśród nich liczne kolekcje minerałów i skał, meteorytów, kopalnej flory i fauny, pochodzących z terytorium Polski i innych regionów świata. Szczególne zainteresowanie wzbudziła bogata kolekcja bursztynu bałtyckiego i innych żywic kopalnych. Następnie pod opieką nauczycieli uczniowie udali się na  Uniwersytet Warszawski, gdzie od kilku lat czynnie uczestniczą w Ogólnopolskim projekcie „Pasje Dziecięce”. Pola Tomaszewska wczuła się w rolę wykładowcy i miała wykład na temat świnek morskich. W bardzo interesujący  sposób  opowiadała o swojej ulubienicy, którą jest kawia, czyli świnka morska. Młodym wykładowcom obok  Poli, był  Jej rówieśnik Witek, który przedstawił rozwój przemysłu   po 1939 w Warszawie na Pradze -dzielnicy na której mieszka. Oprócz Młodych Wykładowców o swoich zainteresowaniach opowiadał  dr hab. Jan Rutkowski. Po zakończonych wykładach słuchacze zadawali wykładowcom wiele pytań, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi. Zachęcamy uczniów klas I-VI do  dzielenia się swoimi zainteresowaniami, pasjami. Dzięki realizacji wyżej wymienionego projektu uczniowie naszej szkoły  spotykają   ciekawych ludzi, jak również   poznają   różnorodne  zainteresowania   swoich kolegów. Różnorodność tematów prezentowanych na spotkaniach to dowód na to, że  każdy z nas jest wyjątkowy, niepowtarzalny i interesuje się czymś innym.  Zapraszamy do udziału w naszych  spotkaniach.


   

 • Stypendyści w ramach Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych

  Daj sobie szansę – zostań Stypendystą!

        Uczniowie naszej szkoły Ilia Daniel Tarasiuk uczeń klasy 3 b i Klaudia Bodych uczennica klasy 1 a Publicznego Gimnazjum  Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej znaleźli się na liście uczniów, którym przyznane zostały stypendia w roku szkolnym 2015/2016. Stypendia zostały przyznane w ramach Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka. Jest to projekt Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowany przez Departament Edukacji Publicznej
  i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa X- Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dziecii młodzieży, Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne.

  Celem projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Województwa Mazowieckiego, uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych i matematyki.

         Uczniowie będą realizować projekt „Myśl twórcza – matematyczny kapitał – budujemy dom”. Opiekunem projektu będzie Pani Iwona Łowicka nauczyciel matematyki. W ramach tego projektu uczniowie zapoznają się z różnymi formami oszczędzania i kredytów. Uzyskanie stypendium jest olbrzymim sukcesem dla naszej szkoły, gdyż spośród 2000 złożonych  wniosków dwóch naszych uczniów znalazło się na liście stypendystów. Uczniowie wykazują zainteresowania otaczającym światem, przedmiotami przyrodniczymi i matematyką. Stawiają  wiele pytań, sami  wynajdują problemy naukowe, samodzielnie szukają sposobów ich rozwiązania. Często ich pomysły są niekonwencjonalne. Dostrzegają związki, zależności, prawidłowości występujące w środowisku naturalnym, dociekają przyczyn ich powstawania. Chętnie poznają nowe zjawiska. Z przedmiotów przyrodniczych szczególnie interesują się matematyką. Mają dobrą pamięć, wolą dogłębnie zrozumieć dane zagadnienie, niż uczyć się tylko pamięciowo. Mają dużą motywację do nauki, szybko zapamiętują informacje, opanowują znacznie szerszy zakres materiału niż rówieśnicy. Gratulujemy  Klaudii i Danielowi!


   

 • Źródełko wody pitnej

  Od dwóch tygodniu w świetlicy szkolnej działa źródełko wody pitnej. Każdy spragniony uczeń może pić do woli wodę ze źródełka. Woda pochodzi z miejskiego wodociągu, ale jest przebadana pod kątem mikrobiologicznym i jest zdatna do picia.


   

 • Pasjonaci

   

  Wokół nas jest bardzo dużo ludzi, którzy mają ciekawe zainteresowania i zdolności.
  Może i Ty mógłbyś się czymś pochwalić?

  Takie pytanie kierujemy do naszych uczniów, bo wierzymy, że dziecięca ciekawość świata to największy skarb. Pod koniec listopada w naszej szkole odbyło się spotkanie, w trakcie którego nasza uczennica Pola Tomaszewska opowiedziała swym rówieśnikom o swojej pasji. Pola hoduje świnkę morską, a właściwie według obecnego nazewnictwa kawię domową. Jest to udomowiony gryzoń, zwierzątko bardzo przyjazne, przyzwyczajające się do człowieka. Kawia ma wiele odmian, może być krótkowłosa lub długowłosa, może mieć różnorodne ubarwienie, ale każda z nich może stać się przyjacielem człowieka. Pola wie bardzo dużo o potrzebach swego pupila i chętnie podzieliła się z nami tą wiedzą.

  Dorosłym wykładowcą na spotkaniu była Irina Nowak nauczycielka języka rosyjskiego w naszej szkole, ale nie o języku rosyjskim opowiadała. Ku zaskoczeniu dzieci zaprezentowała swą pasję, czyli akrobatykę sportową. Akrobatyka towarzyszyła naszemu gościowi od dzieciństwa, była czynnym sportowcem, uczestniczyła w zawodach sportowych, osiągała sukcesy. Obecnie pracuje w szkole, ale kocha ruch i nadal ćwiczy.

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie
  96-300 Żyrardów
  ul. Mireckiego 56
  zsp6@zyrardow.pl
 • 46 855 3149
  fax 46 855 3149

Galeria zdjęć