• III Bieg Solidarności

  W dniu 5 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w III Biegu Solidarności. Możemy pochwalić się  osiągnięciami naszych uczniów. Marcin  Sztymelski z klasy 1ga zajął pierwsze miejsce w swojej kategorii  wiekowej (chłopcy do lat 13), a Marysia Zagajewska z klasy 2ga- trzecie miejsce (dziewczęta do lat 13). Nauczycielka języka rosyjskiego pani Irina Nowak  zajęła trzecie miejsce
  w kategorii osób dorosłych. Najlepszym biegaczom serdecznie gratulujemy!


   

 • Wyprawka szkolna 2015 r.

  Wyprawka szkolna 2015 r.

  wniosek_o_wyprawke_2015(1).doc

  Wypełniony wniosek o wyprawkę rodzice/opiekunowie składają do sekretariatu szkoły
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.09.2015 r.

  Dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego obejmie się:

  - uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej,

  - posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I.

  Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać:

  • uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł;
  • uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie);
  • uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.

  Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku uczniów spełniających kryterium dochodowe należy przedłożyć zaświadczenie o dochodach lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych. Dopuszcza się również złożenie oświadczenia o dochodach. Rodziny, które przekraczają kryterium dochodowe zamiast zaświadczenia o dochodach składają uzasadnienie do otrzymania pomocy.

  Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, składa się do dyrektora szkoły. Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury VAT) lub oświadczenia o dokonanym zakupie.


   

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 dla wszystkich uczniów naszej szkoły odbędzie się
  1 września 2015 r. o godz. 9.00 na boisku szkolnym. Sredecznie zapraszamy uczniów oraz rodziców
  i opiekunów.


   

 • Zebranie dla rodziców i opiekunów uczniów kl. I szkoły podstawowej i 0 - oddziałów przedszkol.

  Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie serdecznie zaprasza rodziców i opiekunów uczniów, którzy we wrześniu 2015 r. rozpoczną w naszej szkole naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej oraz dzieci, które rozpoczną we wrzesniu naukę w 0 - oddziałach przedszkolnych. Zebrania odbędą się w piątek 28.08.2015 r. w budynku szkoły w świetlicy szkolnej (po wejściu na korytarz szkolny ostatnie pomieszczenie po lewej stronie).

  Zebranie dla rodziców i opiekunów dzieci rozpoczynających naukę w 0 - oddziałach przedszkolnych w naszej szkole - 28.08.2015 r. godz. 17.00.

  Zebranie dla rodziców i opiekunów dzieci rozpoczynających naukę w klasach I w naszej szkole - 28.08.2015 r. godz. 18.00.


   

 • Wyprawka szkolna - jak obliczyć kryterium dochodowe

   

  _EGE8706

  Rodzicu pamiętaj – składając wniosek o dofinansowanie podręczników musisz w nim podać przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny za 2013 rok.

  Takie wytyczne wynikają z przepisów. Kryterium dochodowe obliczane jest na podstawie ustawy
  o świadczeniach rodzinnych. Za dochód członka rodziny – uważa się przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

  Przypominamy. W 2015 r. realizowany jest Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Jest on kontynuacją poprzednich programów, realizowanych przez MEN od 13 lat. Zaplanowano na jego realizację 51 mln zł.

  W 2015 r. należy stosować kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, wynoszące 574 zł. Zatem tylko na podstawie przepisów tej ustawy może być obliczany dochód na członka rodziny do programu „Wyprawka szkolna”. Zgodnie ustawą o świadczeniach rodzinnych za dochody członków rodziny uważa się dochody osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę i uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Należy podkreślić, że w roku bieżącym rokiem kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy jest rok 2013.

  W zależności od klasy wysokość dofinansowania wynosi od 225 zł do 445 zł, w przypadku zakupu podręczników do kształcenia specjalnego wysokość ta może sięgać 770 zł.

  Pomoc przysługuje:

  • uczniom z klasy III szkoły podstawowej oraz klasy IV technikum pochodzącym z rodzin,
   w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i 693), w wysokości obowiązującej na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;
  •  uczniom z klasy III szkoły podstawowej oraz klasy IV technikum pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
   o świadczeniach rodzinnych, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 i 693), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne
   i społeczne;
  • uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci
   i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I i II, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klasy I i IV, lub liceów plastycznych;
  • uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, na zakup materiałów edukacyjnych. To dofinansowanie dotyczy uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjum, z wyjątkiem klasy I, i szkoły ponadgimnazjalnej. Dofinansowanie na zakup materiałów edukacyjnych przysługuje uczniom klasy I i II szkoły podstawowej jedynie w przypadku gdy ci uczniowie nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, który zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

 • Dopalacze. gdzie szukać pomocy.

  Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

  Dopalacze_naTT

  W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

  Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

  800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

  116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi..

  800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W pierwszym półroczu 2015 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z substancjami psychoaktywnymi (www.800100100.pl).

  800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

  112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

  Departament Informacji i Promocji
  Ministerstwo Edukacji Narodowej

 • Bezpłatna pomoc telefoniczna i online dla uczniów, rodziców i nauczycieli

  Bezpłatna pomoc telefoniczna i online dla uczniów, rodziców i nauczycieli już dostępna!

  zrzut z ekranu strony z telefonem zaufania

  W ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, Fundacja Dzieci Niczyje rozpoczęła już realizację  zadania publicznego pn. „Prowadzenie przez specjalistów  ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”.

  W ramach programu infolinii interwencyjno-informacyjnej Fundacja Dzieci Niczyje zapewnia:

  • uczniom, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bezpłatną i anonimową pomoc i wsparcie konsultantów Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 (linia dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz).
  • rodzicom, nauczycielom oraz przedstawicielom podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży bezpłatną pomoc konsultantów Telefonu dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100 (linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl).

  116 111 i  800 100 100 nie są numerami alarmowo-ratunkowymi. Jeśli potrzebna jest natychmiastowa pomoc, prosimy dzwonić pod numer alarmowy 112 (policja, straż pożarna, pogotowie).


   

 • Wakacyjny Telefon Zaufania

  Ruszył Wakacyjny Telefon Zaufania dla młodzieży!

  Klawaitura telefonuFot. freeimages.com, vierdrie

  Ruszył Wakacyjny Telefon Zaufania dla Młodzieży – 507 832 741! Swoje problemy mogą tam też zgłosić dorośli, pracujący na co dzień z młodymi ludźmi.

  To już 10. Edycja tej inicjatywy. Telefon działa przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, a organizuje go Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton.

  Prowadzenie Wakacyjnego Telefonu Zaufania wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  Dyżurujący przy telefonach ekspertki i eksperci odpowiadają na wszystkie pytania młodych ludzi, dotyczące m.in. zdrowia i dojrzewania. Osoby dorosłe – rodzice, opiekunowie, czy wychowawcy na koloniach i obozach – uzyskają wskazówki, jak rozmawiać z młodymi ludźmi. W przypadku poważniejszych problemów, każdy dzwoniący uzyska informację, do jakiej organizacji lub specjalisty może się zwrócić.

  Wakacyjny Telefon Zaufania działa od dzisiaj (środa, 1 lipca). Będzie czynny codziennie do 31 sierpnia, w godz. 19-21.

  Pytania można zadawać telefonicznie lub przez sms-y pod numerem 507 832 741.

  Więcej informacji na www.ponton.org.pl.

  Departament Informacji i Promocji
  Ministerstwo Edukacji Narodowej

 • Koniec roku szkolnego

  W piątek 26 czerwca 2015 r. odbyły się uroczyste zakończenia roku szkolnego dla poszczególnych grup wiekowych. Rozpoczęły się wakacje. Przed Wami czas odpoczynku, relaksu i dobrej zabawy. Życzymy wszystkim bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia 1 września 2015 r.


   

 • Bezpieczne wakacje - list minister edukacji narodowej do dyrektorów swzkół

  Bezpieczne wakacje nad wodą – list minister edukacji do dyrektorów szkół

  Bezpieczeństwo na wodzie - kadr z filmu

  – Przez ostatnie dwa miesiące utonęło w Polsce już ponad 60 osób. Uważam, tak jak i Państwo, że powinniśmy zrobić wszystko, by zapobiec tym dramatom – napisała w liście do dyrektorów szkół szefowa MEN.

  Joanna Kluzik-Rostkowska zachęca dyrektorów do pokazania uczniom filmu edukacyjnego, który może uchronić ich przed tragedią. Wszystko to w ramach przygotowania dzieci i młodzieży do bezpiecznego spędzenia wakacji.

  Film pt. „Bezpieczne przebywanie na akwenach śródlądowych i korzystanie ze sportów wodnych” przygotowali instruktorzy z Grupy Specjalnej Płetwonurków RP.

  Minister edukacji narodowej objęła tę inicjatywę honorowym patronatem.

  „Film trwa 43 minuty, akurat tyle, by poświęcić mu jedną lekcję” – pisze w liście szefowa MEN.

  Obejrzyj film  https://vimeo.com/131080204

  „Ten film może uratować komuś życie, dlatego gorąco zachęcam do pokazania go uczniom” – napisała Joanna Kluzik-Rostkowska.

  List minister edukacji do dyrektorów szkół.

  Statystyki są przerażające. Z roku na rok liczba utonięć wzrasta. W ostatnich pięciu latach woda odebrała życie prawie 2000 osób, w tym dzieciom i młodzieży.

  W  2014 r. utonęło 646 osób. To dlatego instruktorzy z Grupy Specjalnej Płetwonurków RP przygotowali film edukacyjny „Bezpieczne przebywanie na akwenach śródlądowych i korzystanie ze sportów wodnych”.  – Celem naszych działań jest podniesienie świadomości w zakresie bezpiecznego przebywania nad wodą oraz wykształcenie prawidłowych odruchów w sytuacjach zagrożenia od najmłodszych lat – wyjaśnia Maciej Rokus, szef Grupy Specjalnej Płetwonurków RP, autor i pomysłodawca akcji edukacyjnej.

 • Konkurs The best of the Best 2015 rozstrzygnięty

  The Best of the Best 2015 rozstrzygnięty!

  Młodzi ludzie wiedzą, że ucząc się języków obcych zwiększają swoje szanse na sukces osobisty i zawodowy we współczesnym świecie. Pragnąc zmotywować młodzież do nauki języka angielskiego, który jest niezwykle ważny dla każdego Europejczyka, by mógł  swobodnie poruszać się w dzisiejszym świecie, nauczycielki języka angielskiego z Zespołu Szkół Publicznych Nr 6, Beata Sawicka-Mela i Bogusława Mitrowska, organizują konkursy: języka angielskiego The Best of the Best i My Comic Book.

  Co roku bierze w nich udział liczna grupa uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z Żyrardowa oraz Wiskitek, Guzowa i Międzyborowa. W tym roku konkursy przeprowadzone zostały pod patronatem Prezydenta Miasta Żyrardowa, wydawnictwa Oxford University Press oraz Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 6 w Żyrardowie.

  W ubiegłym tygodniu, już po raz dziewiąty odbyła się uroczystość podsumowania wyników i wręczenia nagród, którą swoją obecnością zaszczycili Dariusz Kaczanowski, Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa i pani Barbara Cieplak, Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej w Żyrardowie.

  W kategorii gimnazjum laureatami zostali:

  1 miejsce - Mateusz Leśniewski ZSP Nr 3 w Żyrardowie
  2 miejsce - Jaśmina Kwiecień ZSP Nr 7 w Żyrardowie
  3 miejsce - Marcin Galiński ZSP Nr 3 w Żyrardowie i Las-Opolska Anna ZSP Nr 6 w Żyrardowie

  W kategorii szkół podstawowych w klasach 4-6 zwyciężyli:

  1 miejsce - Katarzyna Zielińska ZSP Nr 6 w Żyrardowie
  2 miejsce - Julia Krzywda ZSP Nr 6 w Żyrardowie
  3 miejsce - Blanka Patora Szkoła Podstawowa w Wiskitkach

  W kategorii szkół podstawowych w klasach I-III najlepsi okazali się:

  1 miejsce - Tomasz Rogoziński ZSP Nr 3 w Żyrardowie
  2 miejsce - Weronika Sobieraj ZSP Nr 3 w Żyrardowie
  3 miejsce - Łukasz Komża ZSP Nr 6 w Żyrardowie

  W konkursie na komiks w języku angielskim „My Comic Book – The World in 2050” komisja konkursu przyznała wyróżnienia:

  W kategorii Szkół Podstawowych w klasach I-III: Paweł Kalski ZSP Nr 2 w Żyrardowie 

  KLASY IV-VI: Magda Włodarska ZSP Nr 3 w Żyrardowie i  Oliwia Kakietek ZSP Nr 2
  w Żyrardowie

  Gimnazjum: Julia Pepel ZSP Nr 2 w Żyrardowie i  Anna Rosiak ZSP Nr 3 w Żyrardowie, Aneta Misiak ZSP Nr 6 w Żyrardowie oraz Aleksandra Odolczyk i Wiktoria Zagrajek ZSP Nr 6 w Żyrardowie.

  Nagrody w konkursach ufundowali: Prezydent Miasta Żyrardowa, wydawnictwo Oxford University Press i Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 6 w Żyrardowie. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy w przyszłym roku szkolnym na X Konkurs „THE BEST OF THE BEST”.


   

 • Sukcesy naszych uczniów w zawodach pływackich

  W dniu 29 maja  na basenie  odbyły się indywidualne szkolne zawody w pływaniu. Gimnazjaliści
  z naszej szkoły pokazali, że potrafią pływać i zajęli kilka miejsc na podium. Maria Zagajewska z klasy 1ga zajęła I miejsce, Wiktoria Zagrajek z klasy 2ga II miejsce. Sebastian Kałęcki z klasy 1ga zajął I miejsce, a jego brat Mateusz Kałęcki zajął II miejsce. Michał Bartoszek z klasy 3ga zajął I miejsce
  w swojej kategorii wiekowej.


   

 • Kid Speak - ogólnopolski projekt edukacyjny w ZSP Nr 6

   

  Uczniowie naszej szkoły w dniach 1-3 czerwca uczestniczyli w projekcie Kid Speak. Jest  to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany przez stowarzyszenie AIESEC Polska działające we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. AIESEC to największa międzynarodowa organizacja studencka istniejąca od 1948 roku. Działa w ponad 100 krajach na 1600 uniwersytetach i zrzesza 50 tysięcy członków. Priorytetem projektu Kid Speak jest  rozszerzenie wiedzy  uczniów na  temat: globalnej edukacji, historii, geografii, czy też obyczajów i kultury innych państw poprzez nauczanie tych zagadnień przez obcokrajowców w języku angielskim.

  Gościliśmy dwóch wolontariuszy:  Briana Daniela Lopeza z Meksyku i Serenę Green z Chin. Podczas spotkań z uczniami wolontariusze zapoznali ich  z kulturami Meksyku i Chin, opowiadali o historii swoich krajów, położeniu geograficznym, zwierzętach żyjących w Chinach i Meksyku  i innych ciekawostkach. Lekcje odbywały się w języku angielskim pod czujnym okiem naszych nauczycieli języka angielskiego.

  Zajęcia były  urozmaicone. Uczniowie mieli okazję przełamać barierę językową, Mogli praktycznie wykorzystać znajomość języka angielskiego. Poznali  obce kultury, uczyli się tolerancji, Mamy nadzieję, że zajęcia wpłyną na wzrost motywacji do regularnej nauki języków obcych, będą pomocne w odkryciu
  i rozwinięciu własnego potencjału oraz obudzą w najmłodszych uczniach ciekawość świata.

  Dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli z naszej szkoły, którzy gościli wolontariuszy w swoich domach, studenci mieli również okazję zwiedzić zabytkowy Żyrardów oraz poznać kulturę i obyczaje naszego regionu.


   

 • Profilaktyka "Smok Mądragon daje radę"

  „SMOK MĄDRAGON DAJE RADĘ” to edukacyjny projekt profilaktyczny, realizowany w naszej szkole w klasach 3b i 3c, obejmujący szeroko rozumianą tematykę bezpieczeństwa dzieci
  w najbliższym otoczeniu – w domu, w szkole, na drodze czy podczas zabawy.

  Ta inicjatywa społeczna działaniem podjętym przez Stowarzyszenie Laboratorium Troski, na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i zmniejszenia wypadków z ich udziałem.

  Akcja adresowana jest do dzieci w wieku 6–9 lat, dlatego została przygotowana w konwencji bajkowo-fantastycznej. Jest to zabawna historia przygód kosmicznych bohaterów, którzy przybyli na Ziemię
  z ekspedycją badawczą z tajemniczej planety Bezpieczeństwa i Rozwagi. Ich przywódcą
  i mentorem jest rozważny i niezwykle mądry Smok Mądragon, który wraz ze swymi kosmicznymi przyjaciółmi odkrywa pewne zaskakujące dla nich reguły życia na Ziemi, a dzieci mogą razem z nimi uczyć się i poznawać podstawowe zasady bezpieczeństwa. W ramach tego projektu uczniowie spotkali sięz policjantami ruchu drogowego, strażakami, pielęgniarką szkolną. Otrzymali karty pracy zawierające 11 tematów, które krok po kroku zrealizowali z wychowawcami. Udział w projekcie uczulił uczniów na trudne sytuacje, które mogą zdarzyć się w codziennym życiu.

 • Goście z przedszkola w naszej szkole

  W dniu 22 maja w naszej szkole gościły przedszkolaki z Przedszkola Nr 9 mieszczącego się przy Placu Jana Pawła.  Część tych dzieci zawita w nowym roku szkolnym w progi naszej szkoły. Dzieci obejrzały szkołę: świetlicę, salę komputerową, bibliotekę
  i czytelnię. Zapoznały się również ze swoimi starszymi kolegami z klas 2a i 3b. Uczniowie tych klas przygotowali dla gości wiersze,  piosenki, rymowanki, a także słodkie upominki. Z kolei przedszkolaki przygotowały album z własnoręcznie przygotowanymi rysunkami, który wręczyły pani dyrektor. To była bardzo miła i pouczająca wizyta.


   

 • Pasje - J. Puchała, O. Szyszka i p. M. Radzikowski

  Pasje, to motor napędowy tego świata. Nasi uczniowie doskonale o tym wiedzą 
  i chętnie dzielą się swoimi zainteresowaniami z rówieśnikami. W kwietniu Julek Puchała opowiedział nam jak wygląda opieka nad psami rasowymi. Przedstawił kolegom swojego pupila, psa labradora. Piesek okazał się bardzo przyjazny i chętnie pozował do zdjęć, cierpliwie znosił duże zainteresowanie sobą. Na tym samym spotkaniu mieliśmy też możliwość zapoznania się z pasją kolejnego dziecka naszej Szkoły. Ola Szyszka starała się „zarazić” nas muzyką. Muzyka może wprowadzić nas w zaczarowany świat wyobraźni. Ola dopiero zaczyna  swoją przygodę z grą na gitarze, ale już ma imponującą wiedzę na jej temat. Odwiedził nas również dorosły gość Marek Radzikowski, który jest zapalonym myśliwym. Opowiedział o zwierzętach, polowaniach, zasadach, które obowiązują myśliwych, o tym, że myśliwy nie tylko poluje, ale też dba o zwierzęta i środowisko ich życia. Zachęcał do wybrania się na „łowy” z aparatem fotograficznym. Każde zdjęcie będzie znakomitym trofeum każdego młodego człowieka.


   

 • Nauka pływania na basenie

  Uczniowie klas III naszej szkoły  biorą udział w projekcie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Zakłada on systematyczny i powszechny udział dzieci
  w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”. Uczniowie klas III rozpoczęli swoją przygodę z pływaniem  w marcu i zakończą w czerwcu. Zajęcia na basenie bardzo podobają się uczniom. Chętnie w nich uczestniczą. Prawie wszyscy już umieją pływać, ale przede wszystkim oswoili się z wodą, nauczyli się bezpiecznego korzystania z basenu, reagowania na komunikaty ratowników.


   

 • Wycieczka do Malborka

  Ksiądz  Jarosław Wypchło po raz kolejny  zorganizował  autokarową pielgrzymkę. Tym razem     11 kwietnia udaliśmy się do Malborka, aby zwiedzić  gotycki, warowny zamek krzyżacki otoczony fosą. Przewodnik przedstawił nam krótką  historię zamku w Malborku. Zamek powstawał w kilku etapach od     XIII wieku  do wieku  XV .  Był rezydencją wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego, a następnie siedzibą królów Polski. Został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

  Pogoda była piękna, wszystkim dopisywały humory, miło spędziliśmy dzień. Jak zwykle opiekunami były panie  z naszej szkoły;  Bożena Lenarczyk, Elżbieta Rogulska i Anna Zawistowska.

  W zakładce album fotograficzny kilka pamiątkowych zdjęć z tego sympatycznego wyjazdu.


   

 • Sukces Elizy Sokołowskiej w finale konkursu recytatorskiego"Warszawska Syrenka"

  W dniu 26.04.2015r. w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie odbył się finał 38 Konkursu Recytatorskiego ,,Warszawska Syrenka” Eliza Sosnowska uczennica klasy  1a  naszej szkoły,  otrzymała  w tym konkursie w kategorii klas I-III   wyróżnienie. Elizę przygotowała  pani Małgorzata Świetlik. Konkurs ,,Warszawska Syrenka”  organizowany już od 38 lat i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem prezentując  wysoki poziom recytacji. To ogromne osiągnięcie znaleźć się wśród laureatów tak prestiżowego konkursu. W etapie finałowym wzięło udział 187 recytatorów, których prezentacje oceniało profesjonalne jury w składzie: przewodniczący Jerzy Łazewski-aktor, Anna Karczmarczyk-aktorka, Rafał Królikowski –aktor. W finale wziął udział również nasz uczeń gimnazjum Damian  Tarasiuk, przygotowany prze panią Jadwigę  Feder.


   

 • Ogólnopolski Dzień Matematyki

  W dniu 12.03.2015r  Publiczne Gimnazjum Nr 6 w Żyrardowie wzięło udział         w Ogólnopolskim  Dniu  Matematyki- „ Matematyka w różnych dziedzinach życia” organizowanym przez Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4 Improve pod patronatem MEN.

  Celem tego dnia jest pokazanie, że:

  - matematyka może być interesująca i prosta,

  - matematyka jest Królową Nauk i jest przydatna również podczas lekcji z innych przedmiotów,

  - bez matematyki nie da się żyć i dlatego trzeba się jej uczyć.

  Dzień Matematyki został stworzony po to, aby dać uczniom trochę odmiany w nauce matematyki. Udział w grach i zabawach matematycznych ma na celu pokazać inną stronę tej nauki. Matematyka może być przyjemna i dawać radość.

  Tak też się stało.  6 drużyn z każdej kasy gimnazjalnej reprezentowały 6- osobowe drużyny walcząc
  o tytuł mistrza w szkole . Zabawa była radosna, intensywna, koleżeńska. Każda drużyna była zwycięska, ale największą liczbę punktów zdobyła klasa IIga i IIIga. Zadania były ciekawe ułatwiające  poruszanie się po rzeczywistości w sposób świadomy. Uczniom bardzo podobał się sposób dobranych zadań, oraz to że mogli pobawić się matematyką.
  W tym roku pierwszy raz braliśmy udział w takim dniu, ale chętnie za rok będziemy uczestniczyć także ze szkołą podstawową.

  Opiekunowie : Iwona Łowicka, Jolanta Adamczyk

  Udział w grach i zabawach matematycznych ma na celu pokazać inną stronę tej nauki. Matematyka może być przyjemna i dawać radość.

   

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie
  96-300 Żyrardów
  ul. Mireckiego 56
  zsp6@zyrardow.pl
 • 46 855 3149
  fax 46 855 3149

Galeria zdjęć