• Kiermasz używanych podręczników

  K I E R M A S Z

  używanych podręczników szkolnych

  odbędzie się w dniu 5 września 2014 r. (piątek)

   

  GIMNAZJUM na 1 godz. lekcyjnej

  SZKOŁA PODSTAWOWA na 2 godz. lekcyjnej

  - Kiermasz odbędzie się na  korytarzu na I piętrze.

  - Wolontariusze przyjdą do sal  po klasy na wyznaczonych godzinach lekcyjnych.

  - Podręczniki powinny być przygotowane do sprzedaży (powycierany ołówek) i rozsądnie wycenione.


   

 • Wyprawki szkolne 2014

  Dofinansowanie w formie wyprawki szkolnej udzielane jest na wniosek rodzica ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego. Kryterium uprawniające do ubiagania się o wyprawkę  jest kwota 539 zł dochodu netto na osobę w rodzinie. W przypadkach określonych w ustawie o pomocy społecznej, wsparciem finansowym mogą zostać także objęci uczniowie z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń (z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej). Przy czym liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II – III i VI szkoły podstawowej. Pomoc skierowana jest również do uczniów posiadających orzeczenie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o niepełnosprawności.

  Wnioski o dofinansowanie przyjmują dyrektorzy poszczególnych szkół, w terminie do 8 września. Wypłata środków także następować będzie za pośrednictwem szkół.

  Udzielana pomoc będzie miała charakter refundacji. Pieniądze wypłacane będą rodzicom na podstawie złożonego przez nich wniosku. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów za rok 2012 z Urzędu Skarbowego lub zaświadczenie z MOPS o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych.  Jeżeli pomoc skierowana jest dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Koszty zakupu podręczników będą zwracane rodzicom po przedłożeniu dokumentów potwierdzających ich zakup, do wysokości określonych w stosownym rozporządzeniu.”

  Szczegółowe warunki udzielania uczniom pomocy finansowej na zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. (Dz.U. poz. 1024).

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się dnia 1 września 2014 r. o godz. 9.00 na boisku szkolnym dla wszystkich uczniów naszej szkoły.


   

 • Zebranie dla rodziców i opiekunów dzieci z "zerówek"

  Dyrektor szkoły i wychowawcy oddziałów zerówkowych w dniu 28 sierpnia 2014 r. o godz. 18 zapraszają na zebranie dla rodziców i opiekunów dzieci rozpoczynających od 1 września 2014 r. naukę w naszej szkole w oddziałach zerówkowych. Spotkanie odbędzie się w świetlicy szkolnej.


   

 • Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

   Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r

  Zimowa przerwa świąteczna - 22 - 31 grudnia 2014 r.

  Ferie zimowe

  • 19 stycznia - 1 lutego 2015 r.    województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

  Wiosenna przerwa świąteczna - 2 - 7 kwietnia 2015 r.

  Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej: ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

  Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum: ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2015 r.

  Ferie letnie: 27 czerwca - 31 sierpnia 2015 r.


   

   

 • Rok szkolny 2014/2015

  Zbliża się nowy rok szkolny 2014/2015. Przypominamy, że w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego odbędzie się kiermasz używanych podręczników dla uczniów. Zachęcamy do tej formy zakupu podręczników. Dla ucznów klas II - III dostępny jest rządowy program dofinansowania podręczników "Wyprawka szkolna 2014" - szczegóły tej formy pomocy są na naszej stronie poniżej.

  Lista obowiązujących podręczników dostepna jest w zakładce wykaz podręczników lub
  w sekretariacie szkoły.   

 • Wyprawka szkolna 2014 r.

  Wyprawka szkolna 2014 r.

  W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej…

  Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu objęto także uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 

  W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego
  w 2014 r.
  dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

  W okreslonych przypadkach pomocy udziela się urównież czniom, w których dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe (art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej). Liczba uczniów, którym zostanie udzielona taka pomoc nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów rozpoczynających naukę w klasach 2, 3 i 6 szkoły podstawowej.

  Wartośc pomocy:

  1. 225 zł dla ucznia klasy II lub III szkoły podstawowej
  2. 325 zł dla ucznia VI klasy szkoły podstawowej

  Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców (prawnych opiekunów ucznia). Wniosek składa się do dyrektora szkoły. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów (w uzasadnionych przypadkach wystarczy oświadczenie).  Jeśli rodzina korzysta z pomocy z MOPS – do wniosku dołącza się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych.  W innych przypadkach do wniosku dołącza się uzasadnienie zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów.

  Wzór wniosku dostępny w sekretariacie szkoły.

  Wzór wniosku wniosek_o_wyprawke.1doc.doc


   

 • Wakacje

  Rozpoczynają się wakacje. Pani Grażyna Beliniak - dyrektor oraz nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie dołączamy się do życzeń Pani Minister Edukacji Jolanty Kluzik -  Rostkowskiej: "Drodzy Uczniowie! Życzę Wam, aby było wesoło i przyjaźnie!" Od siebie dodajemy, żeby było bezpiecznie!

  Dla około 5 milionów uczniów z niemal 34 tys. szkół oraz dla ponad 600 tys. nauczycieli rozpoczynają się dzisiaj wakacje. Prawie 365 tys. dzieci kończących pierwszą klasę szkoły podstawowej otrzyma swoje pierwsze świadectwa szkolne, a wśród nich 62 768 sześciolatków.

  Jednym z najistotniejszych wydarzeń w mijającym roku szkolnym 2013/2014 są zmiany na rynku podręczników szkolnych. Wkrótce – z punktu widzenia rodziców – podręczniki będą darmowe. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza bezpłatny podręcznik dla uczniów, który już 1 września trafi w ręce pierwszoklasistów. Szkoła natomiast otrzyma dotację celową na zakup materiałów ćwiczeniowych oraz podręcznika do nauki języka obcego. W 2017 r.
  z bezpłatnych podręczników będą mogli korzystać już wszyscy uczniowie szkół podstawowych
  i gimnazjów.

   


   

 • Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

  Uroczystości zakończenia roku szkolnego 2013/2014 w naszej szkole odbędą się:

  - czwartek godz. 17 - klasy szóste szkoły podstawowej i klasy trzecie gimnazjum;

  - piątek godz. 9 - klasy I - III szkoły podstawowej;

  - piątek godz. 10. 30 - klasy IV - V szkoły podstawowej i I - II gimnazjum;

  - piatek godz 12. - klasy 0 - oddziały przedszkolne.

  Zdjęcia z uroczystości zakończenia roku szkolnego w zakładce album fotograficzny.


   

   

 • Agnieszka Tyborowska nagrodzona przez Prezydenta Miasta.

  W czwartek, 26 czerwca, prezydent Andrzej Wilk spotkał się w Resursie z najlepszymi tegorocznymi absolwentami gimnazjów z Zespołów Szkół Publicznych w Żyrardowie. Prezydent pogratulował uczniom wyników w nauce. Gimnazjaliści otrzymali z rąk prezydenta dyplomy i nagrody
  z życzeniami cudownych wakacji i kolejnych sukcesów edukacyjnych w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych. Nasza szkołę reprezentowała Agnieszka Tyborowska, uczennica klasy 3ga. Agnieszka osiągnęła średnią ocen 5,33. Jej wyniki z egzaminu są następujące: język polski- 91%, historia- 85%, matematyka- 86%, przedmioty przyrodnicze- 71%, język  angielski, poziom   podstawowy- 100%, język angielski, poziom rozszerzony- 93%.


   

 • Zakończenie akcji - Pasje 2013/2014

          Koniec roku szkolnego 2013/2014 obfitował w ciekawe spotkania młodych pasjonatów. Adrian Brzozowski z klasy czwartej pokazał się nam jako prawdziwy magik, prezentował sztuczki karciane. Zadziwił wszystkich perfekcją. Z szeroko otwartymi oczami patrzyliśmy, co można zrobić z kartami. Wszyscy zastanawialiśmy się, jak on to robi? 

         Obok Adriana o swoich zainteresowaniach opowiedziała też Kasia Zielińska uczennica klasy piątej. Ta młoda osoba pasjonuje się modą, samodzielnie projektuje stroje, wymyśla nowe modele, elementy garderoby.

          W czerwcu, na ostatnim spotkaniu Piotr Fibich uczeń klasy piątej wprowadził nas w świat dinozaurów. Piotrek dużo na ten temat czyta, kolekcjonuje filmy. Z dużą swobodą opowiadał jak żyły, co jadły, dlaczego wyginęły? Jego wiedza jest imponująca.

           Jako ostatni wykładowca w tym roku szkolnym wystąpił Rafał Maciejewski z klasy szóstej. Ma on szerokie zainteresowania, ale tym razem próbował zaciekawić swoich rówieśników fokami. Pokazał mnóstwo zdjęć, zaprezentował jak funkcjonuje fokarium na Helu, czemu go stworzono, czym zajmują się pracujący tam naukowcy.

           Na zakończenie wystąpił nasz dorosły gość pan Marcin Fibich (prywatnie tata wcześniej prezentującego się Piotrka). Pan Marcin jest muzykiem, gra m.in. na flecie prostym. Pokazał nam jakie możliwości ma ten instrument, jak brzmi, kto może na nim grać. Tak zakończyliśmy kolejny rok realizacji projektu „Pasje Dziecięce”. Młodzi naukowcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, zrobiliśmy ostatnie w tym roku zdjęcia, podsumowaliśmy całoroczną pracę.

           Zapraszamy na kolejne spotkania już po wakacjach.


   

 • Wyniki konkursu z j. angielskiego "My Christmas Card".

  I KONKURS NA KARTĘ ŚWIĄTECZNĄ

  MY CHRISTMAS CARD

  Założeniem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem angielskim, zachęcanie do doskonalenia umiejętności językowych oraz rozwijania chęci do nauki.

  Zapewnia uczniom wszechstronny rozwój poprzez zachęcanie ich do

  kreatywnego myślenia oraz samokształcenia.

  AUTORZY  B. MITROWSKA

                  B. SAWICKA- MELA

  WYRÓŻNIENI

  KLASA II A

  1. M. Kiecko
  2. A. Kowalska
  3. K. Stronias
  4. A. Petrykowski
  5. B. Wolniewicz
  6. W. Zemlik

  KLASA II B

  1. M. Szkop
  2. W. Voroschuk

  Klasa IIIA

  1. D. Kiecko
  2. K. Kowalski
  3.  
  4. J. Olejnik

  Klasa IV A

  1. A. Skarżyńska

  Klasa VI C

  1. G. Lasota
  2. M. Prządka

  Klasa II GA

  1. A. Misiak

   

   

  III KONKURS PIOSENKI W JĘZYKU ANGIELSKIM

  THE GOLDEN NOTES

  Głównym celem konkursu jest rozbudzanie pasji oraz  zachęcanie wychowanków do doskonalenia umiejętności językowych.

  Konkurs zapewnia uczniom atrakcyjny sposób spędzania  wolnego czasu,  jednocześnie przyswajając wiedzę poprzez zabawę i  rozrywkę.

  AUTORZY B. MITROWSKA

          B. SAWICKA- MELA

   

  WYRÓŻNIENIA

  1. J. OLEJNIK

  G. BUJALSKA KL IIIA

  1. G. KOWALSKA

  P. TOMASZEWSKA KL IIIA

      3.  O. SZYSZKA IIIA

      4.  P. DOMAŃSKA IVA

      5.  J. WOŻNIAK IVA

      6.  M. BARAŃSKA IVA

      7. J. SIECZKA, D. LIPKA, M. SZKOP IIB


   

 • Natalia Marchwicka nagrodzona w Konkursie Papieskim

  Natalia Marchwicka uczennica klasy 2c zajęła 3 miejsce w XIV Konkursie Papieskim edycja międzynarodowa organizowanym przez OHP w Wadowicach. Tematem tegorocznego konkursu była Kanonizacja Jana Pawła II.


   

 • Kiermasz używanych podręczników

  K I E R M A S Z

  używanych podręczników szkolnych

   

   

   

  sprzedający

  kupujący

  SZKOŁA PODSTAWOWA

  24.VI.2014 r.

  WTOREK

   

   

   

   

   

  4 godz. lekcyjna

  - od godz.10.40

  KLASY IV

  KLASY III

   

  5 godz. lekcyjna

  - od godz.11.35

  KLASY V

  KLASY IV

  GIMNAZJUM

  25.VI.2014 r.

  ŚRODA

   

   

   

   

   

  3 godz. lekcyjna

  - od godz. 9.45

  KLASY I gim.

  KLASY VI

   

  4 godz. lekcyjna

  - od godz. 10.40

  KLASY II gim.

  KLASY I gim.

   

  5 godz. lekcyjna

  - od godz. 11.35

  KLASY III gim.

  KLASY II gim.

  - kiermasz odbędzie się na dolnym korytarzu,

  - wolontariusze przyjdą do sali lekcyjnej po klasy na wyznaczonych godzinach lekcyjnych,

  - podręczniki powinny być przygotowane do sprzedaży (powycierany ołówek) i rozsądnie wycenione.


   

 • Konkurs pieknego czytania w klasach I - III

  28 maja odbył się konkurs pięknego czytania dla uczniów klas I-III. Zwycięzcy  konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrodę w postaci książki. Wyróżnieni uczniowie:

  Klasy I

  I miejsce-  Gabor Pawłowski,  1a

  II miejsce-Łucja Bezoń, 1b

  III miejsce- Ignacy Krzywda, 1b

  Klasy II

  I miejsce- Dominika Lipka, 2b

  II miejsce- Eliza Petrosyan, 2c

  III miejsce - Julia Sieczka, 2b

   

  Klasy III

  I miejsce- Aleksandra Bestydzińska, 3a

  II miejsce- Hubert Adamiak, 3a

  Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy!

 • 25 Lat Wolności w naszej szkole

  Dnia 4 czerwca 2014 roku sala historyczna w naszej szkole  zmieniła się w muzeum upamiętniające 25-lecie pierwszych, częściowo wolnych wyborów w Polsce.
  Przygotowania do tego przedsięwzięcia zaczęły  się dużo wcześniej. Uczniowe, razem z nauczycielami zaangażowali się w organizację święta. Dostarczyli wielu cennych, wyszukanych w domach pamiątek
  z tamtego okresu, które zostały zaprezentowane na szkolnej wystawie.
  Młodsi koledzy przygotowali prace plastyczne, na których przedstawiali wydarzenia, które dotknęły nasz kraj.
  Klasy gimnazjalne na transparentach przywołali hasła: "Wolność dla wszystkich","Nie ma wolności bez Solidarnoścci","25 lat wolności","Być Polakiem, brzmi dumnie". Dominowała biel i czerwień. Dawniej barwy krzepiły serca, budziły nadzieję. Uświadamiliśmy sobie, że barwy to jedne z naszych narodowych wartosci.

   Wszystkie prace upamiętniające wydarzenia z czerwiec'89 zostały zaprezentowane w szkolnej galerii.

  Ekspozycji dopełniały żródła materialne, którymi były pamiętające lata osiemdziesiąte zebrane pamiątki. Znalazły się tam m.in stare banknoty, świadectwa naszych rodziców ze szkoły, książki, podręczniki, płyty winylowe, aparaty fotograficzne, zeszyty, biżyteria,znaczki pocztowe, naklejki, stare fotografie, kartki na zakup żywności.

  Do roku '89 przeniosły nas także teksty patriotycznych piosenek. Przy ich dźwiękach obejrzeliśmy  tematyczną prezentację multimedialną przygotowaną przez uczniów klasy pierwszej gimnazjum
  pt. "Razem'89".
  Aby uczcić rocznicę wydarzeń sprzed 25 lat, uczniowie  naszej szkoły wraz z panią Grażyną Beliniak - dyrektorem szkoły wypuścili z balkonu szkoły białe i czerwone balony na oznakę Wolności dla Polski, dla wszystkich, dla Świata.Uczniowe byli poruszeni tą niezwykłą i niezapomnianą lekcją historii.   

 • V Rajd po XIX wiecznej osadzie fabrycznej

  31 maja 2014 roku  Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne  wzięło udział w V Rajdzie po     XIX – wiecznej Osadzie Fabrycznej w Żyrardowie śladami Filipa de Girarda, którego  organizatorem  był   ZSP Nr 1 w Żyrardowie. Uczestnicy zaprezentowali  dużą wiedzą  nie tylko na temat osady, lecz również o Józefie Chełmońskim. Wykazali się również znajomością języka angielskiego oraz  sprawnością fizyczną. Szybko i bezbłędnie odczytali plan wg którego mieli się poruszać podczas rajdu i meldować w danych punktach. Młodzież zdobyła II miejsce, z czego jest bardzo dumna.


   

 • Wycieczka klasy 6 a w Tatry

  W ostatnim tygodniu maja uczniowie klasy 6a byli na 5- dniowej  wycieczce na południu Polski. Tym razem w podróż wybrali się pociągiem, co sprawiło im wiele radości i nowych doznań. Mieszkali w Toporowej Cyrhli, najwyżej położonej dzielnicy Zakopanego,ok.200m powyżej centrum miasta. Podczas pierwszej wyprawy w Tatry  wszyscy byli bardzo podekscytowani. Dzielnie szli na Moskal, ścieżką od razu pod górę oraz po kamienistej drodze wśród gęstego drzewostanu. Jego wierzchołek zbudowany jest ze skał, tworzących urwiska skąd widać malowniczy krajobraz polskich Tatr. Uczniowie  udali się na Słowację do Jaskiń  Bielańskich, które zachwycają różnorodnością i oryginalnością nacieków. Trasa wynosiła 1370 m n.p.m. Oprócz licznych zjawisk krasowych ciekawostką  jest sień, w której organizowane są koncerty muzyki poważnej. Następnego dnia marszrutę zaczęli w Kuźnicach, dokąd dojechali busem. Trasa przebiegała ścieżkami oraz po głazach. Szumiące górskie potoki oraz przepiękne przed nimi widoki nagradzały wysiłek podczas marszu. Po drodze uczniowie podziwiali małe chabrowe cudo, czyli goryczkę, Kasprowy Wierch, masyw Giewontu oraz skalne zbocza Nosala. Spotkali Stację Badawczą, gdzie dzięki życzliwości gospodarza zobaczyli ciekawe przyrządy meteorologiczne. Szczęśliwi dotarli do celu, czyli nad Czarny Staw Gąsiennicowy, który jest jeziorem polodowcowym, a znajduje się na wysokości 1624 m n.p.m. Jest czwartym co do głębokości jeziorem tatrzańskim o bardzo przejrzystej wodzie. Po zasłużonym odpoczynku wycieczkowicze ruszyli  w dalszą drogę  do Schroniska Murowaniec, a następnie przewodnik zaprosił  ich do swojego domu, który znajduje się na Hali Gąsiennicowej i pokazał czaszkę niedźwiedzia. W drodze powrotnej zauważyli chodzące po wyższych partiach gór kozice. Schodząc ze szlaku młodzi turyści dotarli do Muzeum TPN, gdzie oglądali rekwizyty zwierząt żyjących w górach. Gdy dotarli do Zakopanego udali się na Stary Cmentarz na Pęksowym  Brzysku,  a następnie wjechali kolejką linowo –terenową na Gubałówkę, skąd podziwiali panoramę Zakopanego i polskich Tatr. Nie zapomnieli o spacerze po  Krupówkach. Czwartego dnia wszyscy przejechali do Krakowa. Uczniowie zwiedzali Zamek Królewski na Wawelu, a w nim Reprezentacyjne Komnaty Królewskie, Skarbiec Koronny, Zbrojownię oraz Smoczą Jamę . W Katedrze weszli na wieżę, na której znajduje się Dzwon Zygmunta. Wawel, to nie tylko miejsce, z którego władcy rządzili królestwem, koronowali królów, ale przede wszystkim idea polskości, miejsce, które wpisane jest na listę UNESCO. Będąc w Kościele Mariackim podziwiali jego piękno, zwrócili uwagę na ołtarz wykonany przez  Wita Stwosza. Spacerując po Rynku Głównym mieli okazję zobaczyć występy ludzi niepełnosprawnych z Terapii Zajęciowej. Występy te uświadomiły uczniom, że Ci ludzie również mają  zainteresowania i pasje,  potrafią się świetnie bawić. Ich występy zostały docenione gromkimi brawami. Duże wrażenie na uczestnikach wycieczki  zrobił wieczorny spacer po mieście. Uczniowie zwrócili uwagę, że miasto  tętni życiem. Obserwując dużą liczbę cudzoziemców uczniowie zrozumieli, iż warto uczyć się języków obcych. Choć zmęczeni, lecz pełni nowych wrażeń i doświadczeń piątego dnia wieczorem wycieczkowicze powitali czekających Rodziców.     

  Podczas wycieczki opiekę sprawowali p. Rogulska, p. Zawistowska oraz p. Zagajewski, a na szlakach, przewodnik wysokogórski, dr inż. Tomasz Zwijacz – Kozica.


   

 • Razem89 - platforma internetowa poświęcona w całości 25 rocznicy przemian demokratycznych w Polsce.

  Na stronie www.razem89.pl znajdują się liczne materiały edukacyjne, m.in.: Kalendarium 1988-1989, archiwalne zdjęcia oraz Bank Pomysłów, w którym znajdują się scenariusze lekcji jak również wydarzeń nawiązujących do rocznicy przemian demokratycznych w Polsce. Na stronie znaleźć można także informację o wszystkich przeszłych i nadchodzących wydarzeniach jakie odbywają się w całym kraju w ramach inicjatywy RAZEM’89.

  W albumie fotograficznym znajdują sie zdjęcia z przygotowań do Lekcji Wolności w naszej szkole prowadzonych pod kierunkiem Pani Bożeny Markucińskiej.


   

 • Wyprawka szkolna 2014 r.

  Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r.  będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

  W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego  dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest m.in. dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej. Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, objęto także uczniów:

  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

   

  Ważne
  W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

   

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie
  96-300 Żyrardów
  ul. Mireckiego 56
  zsp6@zyrardow.pl
 • 46 855 3149
  fax 46 855 3149

Galeria zdjęć