• Ogólnopolski Dzień Matematyki

  W dniu 12.03.2015r  Publiczne Gimnazjum Nr 6 w Żyrardowie wzięło udział         w Ogólnopolskim  Dniu  Matematyki- „ Matematyka w różnych dziedzinach życia” organizowanym przez Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4 Improve pod patronatem MEN.

  Celem tego dnia jest pokazanie, że:

  - matematyka może być interesująca i prosta,

  - matematyka jest Królową Nauk i jest przydatna również podczas lekcji z innych przedmiotów,

  - bez matematyki nie da się żyć i dlatego trzeba się jej uczyć.

  Dzień Matematyki został stworzony po to, aby dać uczniom trochę odmiany w nauce matematyki. Udział w grach i zabawach matematycznych ma na celu pokazać inną stronę tej nauki. Matematyka może być przyjemna i dawać radość.

  Tak też się stało.  6 drużyn z każdej kasy gimnazjalnej reprezentowały 6- osobowe drużyny walcząc
  o tytuł mistrza w szkole . Zabawa była radosna, intensywna, koleżeńska. Każda drużyna była zwycięska, ale największą liczbę punktów zdobyła klasa IIga i IIIga. Zadania były ciekawe ułatwiające  poruszanie się po rzeczywistości w sposób świadomy. Uczniom bardzo podobał się sposób dobranych zadań, oraz to że mogli pobawić się matematyką.
  W tym roku pierwszy raz braliśmy udział w takim dniu, ale chętnie za rok będziemy uczestniczyć także ze szkołą podstawową.

  Opiekunowie : Iwona Łowicka, Jolanta Adamczyk

  Udział w grach i zabawach matematycznych ma na celu pokazać inną stronę tej nauki. Matematyka może być przyjemna i dawać radość.

   

 • Eliminacje Konkursu Recytatorskiego

  W dniu 11 marca odbyły się szkolne eliminacje Konkursu Recytatorskiego. Do konkursu przystąpiło 18 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Jury konkursu w składzie: dyrektor szkoły Grażyna Beliniak, wicedyrektor Hanna Wolniewicz i wychowawca klasy 0a Ewa Szklarska wybrało 6 osób, które będą reprezentowały naszą szkołę w eliminacjach miejskich. Są to: Eliza Sosnowska klasa 1a, Julia Drozdowska klasa 2b, Natalia Fibic, klasa 3b, Amelia Szczepanik klasa 3c, Zofia Cymerska klasa 4a, Daniel Tarasiuk klasa 2gb. Na kolejnym, miejskim etapie, który odbył się w Centrum Kultury zostały wyłonione 4 osoby z naszej szkoły: Eliza Sosnowska, Amelia Szczepanik, Zofia Cymerska, Daniel Tarasiuk. Osoby te będą reprezentowały naszą szkołę w dniu 9 kwietnia na eliminacjach we Mszczonowie.


   

 • Wielkanocne życzenia

   

  Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
  składam wiosenne życzenia,
  aby w ten czas  w Waszych sercach,
  rodzinach i domach zagościła radość, spokój
  i wielka nadzieja odradzającego się życia.

  Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie Grażyna Beliniak

 • Wiosenna przerwa świąteczna

  Wiosenna przerwa świąteczna trwa w dniach 2 – 7 kwietnia 2015 r.

   

 • Sprawdzian szóstoklasisty

  Szóstoklasiści piszą dzisiaj (środa, 1 kwietnia) sprawdzian.

  Odbywa się on zgodnie z poniższym harmonogramem:

   

  Harmonogram sprawdzianu szóstoklasisty

  Część Godzina rozpoczęcia Czas trwania
  Część 1. Zadania z języka polskiego i matematyki 9:00 80 minut
    przerwa
  Część 2. Zadania z wybranego języka obcego 11:45 45 minut

  W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu, czas pracy z arkuszem może zostać przedłużony

  • o 40 minut – w przypadku części 1.
  • o 25 minut – w przypadku części 2.

  W 2015 r. do sprawdzianu zostało zgłoszonych 349 312 uczniów, dla których przygotowanych zostało:

  • 21 różnego rodzaju arkuszy z języka polskiego i matematyki (w języku polskim, litewskim, niemieckim i ukraińskim)
  • oraz
  • 38 różnego rodzaju arkuszy (wraz z płytami) z języków obcych nowożytnych.

  Prace szóstoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną do 29 maja br. Uczniowie otrzymają zaświadczenia w dniu zakończenia roku szkolnego (26 czerwca br.) wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.

  Arkusze wykorzystane na tegorocznym sprawdzianie będą opublikowane dzisiaj na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych odpowiednio:

  • ok. godz. 13:00 – zadania z języka polskiego i matematyki
  • ok. godz. 15:00 – zadania z języków obcych nowożytnych.

  Tegoroczny sprawdzian będzie po raz pierwszy przeprowadzony w nowej formule, a zadania będą sprawdzały poziom opanowania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

  Życzymy naszym uczniom pomyślnego napisania sprawdzianu!

 • UWAGA! RODZICE I UCZNIOWIE!

  PRZYPOMINAM, ŻE W DNIU 11 KWIETNIA- SOBOTA ODPRACOWUJEMY DZIEŃ
  5 CZERWCA- PIĄTEK. W TYM DNIU WSZYSTKIE KLASY PRACUJĄ WEDŁUG PLANU  PIĄTKOWEGO.


   

 • Kryteria przyjmowania uczniów do szkoły

  Kryteria przyjmowania uczniów

  do Szkoły Podstawowej Nr 6 w Żyrardowie

  i Publicznego Gimnazjum Nr 6 w Żyrardowie

  na rok szkolny 2015/2016

   

  1. Zasady przyjmowania uczniów do zespołu.
   1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci na wniosek rodziców. Dzieci
    5 letnie są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym. O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego decyduje komisja rekrutacyjna zgodnie z liczbą miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkole oraz zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty. Szczegółowa informacja dotycząca rekrutacji jest przedstawiana na stronie Urzędu Miasta Żyrardów.
   2. Do szkoły podstawowej przyjmuje się:
  1. z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów (zgłoszenie należy złożyć w szkole obwodowej w okresie od 10.03.2015r godz. 9:00 do 31.03.2015r godz. 12:00),
  2.  na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
   1. Do pierwszej klasy gimnazjum przyjmuje się:
  1. z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum na podstawie zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów,
  2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
  1. Decyzję o przyjęciu uczniów podejmuje dyrektor zespołu.
  2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami na podstawie następujących kryteriów:
  1. Rodzeństwo kandydata będzie uczęszczało do naszej szkoły w roku szkolnym 2015/2016(32 pkt.),
  2. Kandydat zamieszkuje poza gminą Miastem Żyrardowem (16 pkt.),
  3. Rodzic/opiekun prawny  kandydata jest zatrudniony w placówce oświatowej prowadzonej przez gminę Miasto Żyrardów ( 8 pkt.),
  4. Kandydat wychowywany jest w rodzinie zastępczej (4 pkt.),
  5. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata są niepełnosprawni (2 pkt.).
  1. Warunkiem prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do pierwszej klasy szkoły podstawowej jest złożenie przez zainteresowanych rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie do szkoły w terminie od  7.04.2015, godz. 9.00  do 17.04.2015r, godz. 12.00 którego wzór dostępny będzie w szkole i na stronie internetowej miasta  www.zyrardow.pl Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
  3. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 Ustawy o systemie oświaty).  Wzory oświadczeń dostępne będą w szkole.
  4. Wypełniony wniosek:
   1. podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka i składają w szkole,
   2. podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych
    we wniosku ze stanem faktycznym,
   3. za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
  1. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
  1. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych
   i określonej minimalnej liczby punktów niezbędnych do przyjęcia, komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
  2. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna ustala kolejność kwalifikacji w drodze losowej.
  3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
   do przyjęcia w dniu 27.04.2015r o godz. 13:00
  4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane;
   w dniach od 27.04.2015r. godz. 13:00 do 5.05.2015r. godz. 13:00
  5. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane
   do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
  6. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
   i nieprzyjętych do szkoły w dniu 8.05.2015r. o godz. 13:00.
  7. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą: wnioskować
   do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka
   do danej szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
   Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
  1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być przyjęci w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami po przyjęciu wszystkich kandydatów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum, na podstawie następujących kryteriów:
  1. Liczba punktów za wynik sprawdzianu po VI klasie  (maksymalnie 40 pkt.),
  2. Suma punktów uzyskanych na świadectwie ukończenia VI klasy z ocen
   z pięciu przedmiotów tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego, przyrody, historii (maksymalnie 30 pkt.),
  3. Kandydat wychowywany w rodzinie zastępczej (24 pkt.),
  4. Kandydat zamieszkały poza gminą Miastem Żyrardowem (20 pkt.),
  5. Rodzic kandydata jest zatrudniony w gminnej placówce oświatowej (16 pkt.),
  6. Rodzeństwo kandydata będzie uczęszczało w roku szkolnym 2014/2015 do naszej szkoły (10 pkt.),
  7. Kandydat na świadectwie ukończenia klasy VI ma co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania (8 pkt.),
  8. Średnia ocen kandydata (do dwóch miejsc po przecinku) na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskana ze wszystkich przedmiotów (maksymalnie 6 pkt.).
  1. Warunkiem prowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku, którego wzór dostępny będzie w szkole i na stronie internetowej miasta  www.zyrardow.pl
  2. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
  3. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 Ustawy o systemie oświaty).  Wzory oświadczeń dostępne będą w szkole.
  4. Wypełniony wniosek:
   1. podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka i składają w szkole,
   2. podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych
    we wniosku ze stanem faktycznym,
   3. za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
  1. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
  1. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych i określonej minimalnej liczby punktów niezbędnych do przyjęcia, komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
  2. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna ustala kolejność kwalifikacji w drodze losowej.
  3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego,
   w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
  4. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.
  5. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany
   do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
  6. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
   i nieprzyjętych do szkoły.
  7. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą wnioskować
   do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do danej szkoły
   w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
   i nieprzyjętych, następnie wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
  1. Dyrektor zespołu, nie później niż do końca lutego każdego roku podaje kandydatom
   do wiadomości kryteria, o których mowa w ust. 6 i 12.
  2. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje
   w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 12.
  3. Terminy rekrutacji oraz składania dokumentów do gimnazjum, wchodzącego w skład zespołu podawane są w zarządzeniu Kuratora Oświaty w Warszawie.
  4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej dyrektor zespołu może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.
  5. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej dyrektor zespołu może zezwolić na odroczenie lub wcześniejsze realizowanie obowiązku szkolnego.

   

 • Konkurs Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych

  W przeddzień inauguracji miejskich obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych odbył się w Resursie finał I Żyrardowskiego Konkursu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. Konkurs, zorganizowany przez Urząd Miasta Żyrardowa, adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu żyrardowskiego. Prezydent Wojciech Jasiński do pracy w komisji konkursowej zaprosił majora Edwarda Dębińskiego, żołnierza Armii Krajowej, Bogusława Nietrzebkę, dyrektora Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie i Sławomira Maszewskiego, nauczyciela historii w LO im. Stefana Żeromskiego, któremu powierzył przygotowanie konkursu od strony merytorycznej.

  W dniu 27 lutego odbył się I Żyrardowski Konkurs Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. Naszą szkołę reprezentowało dwóch uczniów z klasy 3ga: Kamil Szymański i Aleksy Radziszewski. Opiekunem chłopców była pani Bożena Markucińska. Kamil Szymański zajął III miejsce. Gratulujemy.


   

 • Pasje 2015

  Już od kilku lat w naszej szkole realizujemy projekt  „Pasje dziecięce’’. W piątek 13 lutego odbyło się kolejne spotkanie. Tym razem młodym wykładowcą była Kasia Woźniak z klasy 6b, a dorosłym dr hab. Bogdan Zagajewski z Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego. Kasia z entuzjazmem opowiadała o swojej pasji, którą jest gastronomia. W ciekawy sposób przybliżyła kuchnie świata i ich tradycyjne  potrawy. Ulubionym deserem, który lubi wykonywać jest sernik na kruchym cieście. Zaprezentowała  wiele książek kucharskich, z których czerpie pomysły  oraz ulubiony fartuszek, z którym nie rozstaje się podczas  kulinarnych podbojów. Pan Bogdan Zagajewski  zabrał nas do Gabonu, kraju  położonego w środkowej  części Afryki. Mówił  o kulturze, tradycjach oraz czyhających niebezpieczeństwach. Przedstawił trasę wyprawy, opowiedział  wiele ciekawostek np. to, że dziewczynki bardzo chciałyby mieć proste włosy. Podczas prezentacji bogatej galerii zdjęć zachęcał do dyskusji, w której chętnie uczestniczyli uczniowie. Dzięki realizacji wyżej wymienionego projektu uczniowie naszej szkoły  mają możliwość spotkania  ciekawych ludzi, poszerzania swojej wiedzy, przeniesienia  się choć na chwilę w inne miejsca, jak również   poznania  różnorodnych  zainteresowań  swoich kolegów i koleżanek.

       Opiekunki projektu

 • Pierwsza pomoc już od najmłodszych lat

  Pierwsza pomoc już od najmłodszych lat

  Nasi najmłodsi  z „0 b ” w piątek 13 lutego poznali zasady udzielania pierwszej pomocy. Dwie uczennice z 3ga Aneta Misiak i Magda Mrówczyńska  pod opieką  p. Jolanty Czapigi  w profesjonalny sposób zapoznały dzieci jak należy się zachować i jakie wykonać czynności  gdy ktoś straci przytomność.  Mali uczestnicy spotkania dzielnie ćwiczyli na fantomie, utrwalili również numery alarmowe.


   

 • 1% podatku dla naszej szkoły

  Nie trzeba nic wpłacać! Wystarczy tylko zdecydować gdzie ma trafić 1% Twojego podatku (Waszej rodziny, przyjaciół). Jeżeli nie podejmiesz tej decyzji, o Twoich pieniądzach będą decydować inni! Wskaż w rocznym rozliczeniu PIT gdzie ma trafić Twój 1% podatku. Masz do tego prawo! Możesz skorzystać z dedykowanego organizacji "Przyjazna szkoła" programu do rozliczenia rocznego PITY 2013 – po wypełnieniu za jego pomocą PIT-u 1% trafi automatycznie na nasze konto (pamiętaj o wpisaniu numeru i nazwy naszej szkoły).   KRS 0000031762

  ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 6 W ŻYRARDOWIE, 600000059964 

   

  Przekaż 1% NA SZKOŁĘ SWOJEGO DZIECKA!

  Wystarczy w deklaracji PIT wpisać nazwę organizacji, podać jej numer KRS i podać 1% podatku. To wszystko - żadnych dodatkowych dokumentów, procedur ani czekania. Urząd Skarbowy zajmuje się resztą sam.

  Poniżej wzór jak wypełnić PIT w tym roku.

   


  1. Przekaż naszej szkole 1% podatku.

  Możesz też :

  2. Wydrukować „Poświadczenie przekazania 1%” i uzupełnić. Druk jest dostępny na stronie http://www.ps.org.pl lub w sekretariacie szkoły.

  3. Oddać druk do szkoły, której chcesz pomóc, przekazując 1%. To przyśpieszy procedurę skorzystania z tych środków. W innym wypadku będziemy musieli czekać na informację z urzędów skarbowych.

  W polu 126 (PIT-37, pozycje tego pola w innych PIT-ach mogą się różnić), należy wpisać Nazwę wybranej przez siebie szkoły oraz (w miejscu XXX...) jej 12- cyfrowy Numer Identyfikacyjny Partnera.  

  ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 6 W ŻYRARDOWIE, 600000059964 


 • Wycieczka klasy 3b do Krakowa

  W piątek 9 stycznia 2015r. nasza klasa 3 b pojechała na wycieczkę do Krakowa. Wyjechaliśmy rano pociągiem pospiesznym do Warszawy, a potem przesiedliśmy się do pociągu do Krakowa. Było głośno i bardzo wesoło.  O  12:47 byliśmy już w Krakowie. Zakwaterowaliśmy się w hostelu ,, Centrum Kraków’’. Potem poszliśmy na obiad do restauracji ,, Koko’’. Po obiedzie zwiedzaliśmy piękne szopki w muzeum. Była to bardzo ciekawa i piękna wystawa. Wszystkie szopki były własnoręcznie zrobione przez dorosłych i dzieci. Zwiedziliśmy też  Bazylikę Mariacką. Następnie poszliśmy do hostelu  i mieliśmy czas wolny – świetnie się bawiliśmy. Potem była kolacja w pizzerii. Jedliśmy pyszną pizzę. Po kolacji poszliśmy zwiedzać  Stare Miasto, które wieczorem było pięknie oświetlone. Po wieczornym spacerze zmęczeni poszliśmy spać. W sobotę obudziliśmy się o 6.30, zjedliśmy śniadanie i wyruszyliśmy na zwiedzanie Wawelu, Zamku Królewskiego, Katedry i Smoczej Jamy. W Sukiennicach kupiliśmy pamiątki. Po zakupach poszliśmy na obiad, a potem po swoje bagaże do hostelu. Największą atrakcją był przejazd pendolino do Warszawy. Pociąg ten jest nowoczesny i bardzo szybko jeździ. Wieczorem byliśmy już w Żyrardowie, gdzie czekali na nas stęsknieni rodzice. Była to wspaniała wycieczka!!!

  Ogromne podziękowania od całej naszej klasy należą się głównemu organizatorowi Panu Bogdanowi Zagajewskiemu. Dziękujemy i prosimy o więcej takich wycieczek!


   

 • Sukces Klaudii Bodych

  Klaudia Bodych uczennica z klasy 6b   zdobyła tytuł finalisty konkursu przedmiotowego  z przyrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Uczennica musiała pokonać wiele trudności, lecz dzielnie przechodziła przez kolejne etapy konkursu. Warto  wspomnieć, iż do etapu rejonowego zakwalifikowało się 141 uczniów, a do etapu wojewódzkiego tylko 35. Klaudia wykazała się nie tylko wiedzą wykraczającą  poza zakres materiału obowiązujący   szóstoklasistę,  ale również pracowitością i inteligencją. Zdobyte  umiejętności przyrodnicze   wykorzystała podczas rozwiązywania jakże trudnych, skomplikowanych  zadań. Klaudio, życzę  Ci  sukcesów w kolejnych latach  nauki.

     Elżbieta Rogulska

 • Bezpieczne i atrakcyjne ferie zimowe

   Rozpoczęły się ferie zimowe. W dniach 19 stycznia - 1 lutego 2015 r. uczniowie szkół województwa mazowieckiego mają wolne.

  Ten wolny czas można spędzić korzystając z ofert placówek z naszego miasta.

  W czasie ferii:

  • wstęp na basen w godz. 8.00 - 15.00
   (od 19 do 30 stycznia) dla grup zorganizowanych (dzieci i młodzież z placówek oświatowych i wychowawczych, grup sportowych - 5 zł / godzina
   (AQUA Żyrardów)
  • wstęp na lodowisko dla dzieci i młodzieży szkolnej za okazaniem legitymacji
   2 zł / godzina (AQUA Żyrardów)

    
  • błyskawiczny kurs nauki pływania - 10 lekcji x 45 minut - spotkanie organizacyjne:
   19 stycznia, godz. 13.00, informacje w kasie pływalni oraz u instruktora pływania - p. Kaliny Wrzodak (AQUA Żyrardów)

    
  • doskonalenie nauki pływania - zapisy w kasie pływalni (AQUA Żyrardów)
    
  • zajęcia sportowe dla grup zorganizowanych w godz. 8.00-15.00 (OSiR Żyrardów)

  Pełna oferta placówek z naszego miasta - http://www.zyrardow.pl/redir:index?wiecej=14183&wiecej_news=1

  Oferta Centrum Kultury - http://ck.zyrardow.pl/_/ck/index.php/site/article/_718/ZIMA+W+MIE%C5%9ACIE+2015

  Poradniki i ważne informacje można znaleźć także na stronach m.in.:

   

  Bezpiecznych ferii dla naszych uczniów życzy Grażyna Beliniak - dyrektor szkoły i nauczyciele uczący w szkole.

 • Samorząd uczniowski naszej szkoły

   

  Skład Samorządu Uczniowskiego   (01.XI.2014 – 31.X.2015r.)

  Przewodnicząca:

  1. Wiktoria Zagrajek kl.2ga

  Zastępcy:

  2. Piotr Fibich kl.6a

  3. Zuzanna Bujalska kl.2gb

  Członkowie Zarządu:

  4. Klaudia Bodych kl.2gb

  5. Martyna Budzińska kl.1gb

  6. Julia Woźniak kl.5a

  7. Sandra Jakubowska kl.2ga

  8. Aleksandra Komża kl.5b

  9. Aleksandra Kozłowska kl.3gb

  10. Lena Łapińska kl.6a

  11. Weronika Majak kl.3ga

  12. Aneta Misiak kl.3ga

  13. Julia Szyszka kl.1ga

  14. Daniel Tarasiuk kl.2gb

  15. Zuzanna Zduj kl.1ga


   

 • 23 finał WOŚP - nasi wolontariusze

   12 stycznia 2015 roku wolontariusze naszej szkoły wzięli udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

  Wprawdzie pogoda nie sprzyjała, ale przez kilka godzin wszyscy  wytrwale kwestowali na rzecz chorych dzieci i seniorów.

   Jako wolontariusze w kweście uczestniczyli; Kamila Kałużna, Magdalena Bartoszek, Michał Bartoszek, Weronika Trentowska,  Natalia Gronkiewicz, Aneta Misiak, Wiktoria Zagrajek, Sandra Jakubowska, Paulina Kępka, Julia Ksit, Aleksandra Odolczyk.

  Wolontariusze kwestowali pod opieką  nauczycieli - Jolanty Jankowskiej i Anny Zawistowskiej.


   

 • Informacja o "Święcie Sztandaru" w naszej szkole.

  „Człowiek pada, lecz sztandar powiewa”.

  Bertolt Brecht

       

          W dniu 4 listopada 2014r, nasza szkoła obchodziła „Święto Sztandaru”. Prace rozpoczęliśmy ponad dwa lata temu od zaprojektowania sztandaru. Nad jego wyglądem pracował  cały zespół nauczycieli. Ostatecznie awers sztandaru przedstawia wizerunek Elizy Orzeszkowej na jasnym kremowym tle. Nad portretem znajduje się napis Zespół Szkół Publicznych Nr 6. Napis Szkoła Podstawowa Nr 6  i Publiczne Gimnazjum Nr 6 okala twarz patronki. Pod portretem znajdują się słowa: im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie. Na rewersie sztandaru na czerwonym tle znajduje się Orzeł Biały.

            Dyrektor szkoły  pani Grażyna Beliniak  na początku  marca 2014 roku zawiozła osobiście   projekt do  pracowni hafciarskiej Sióstr Westiarek Jezusa w Duchnicach. Siostra Barbara, która wyszywała ten sztandar pracowała  nad nim pół roku. Termin   święta został ustalony na 4 listopada 2014r. z biskupem Józefem Zawitkowskim oraz proboszczem parafii św. Karola Boromeusza księdzem Stanisławem Puchaczewskim. Od  momentu ustalenia terminu imprezy zaczęły się intensywne przygotowania do niej. Powstał ogólny scenariusz ramowy, którego pomysłodawczynią była pani Ewa Szklarska -reżyser całości imprezy.  Zawarte  w nim były pomysły na  część artystyczną  i przydział prac. Grono pedagogiczne podzielono na poszczególne zespoły, a wśród nich wyznaczono liderów. Poszczególne pomysły konsultowane były i udoskonalane na specjalnych radach pedagogicznych poświęconych tej imprezie. Zespół sztandarowy pod opieką pani  Elżbiety Rogulskiej  i pani Jolanty Jankowskiej stworzył scenariusz poświęcenia sztandaru w kościele oraz scenariusz części oficjalnej   
  w szkole.  Dla uczniów z pocztu sztandarowego zakupiono jednakowe stroje. Zespół ten zaprosił również poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych szkół.  Zamówił pamiątkowe grawerowane gwoździe sztandarowe oraz  dwie gabloty: na stary i nowy sztandar. Uczestnikami pocztu sztandarowego byli: chorąży Michał Bartoszek i asysta Aneta Misiak i Paulina Redosz oraz chorąży Michał Dróżka
  i asysta Klaudia Bodych i Julia Krzywda  Poczet sztandarowy złożony z rodziców to :  chorąży Jacek Kałęcki i asysta Katarzyna Krzywda i Agnieszka Maciejewska. Za część kościelną, przygotowanie darów oraz osób towarzyszących w mszy świętej odpowiedzialna była pani Aneta Olszewska. W części kościelnej udział wzięli : pan Marek Szkop, pani Dorota Kacprzak, pani Iwona Łowicka, pani Aneta Olszewska, pan Łukasz Kosiarek, pan Piotr Cymerski, Łukasz Łowicki, Aleksandra Odolczyk 2ga,  Michał Szymerski 2ga, Magdalena Kosiarek 1b, Jakub Grankowski 2a,  oraz uczniowie klasy 2gb: Daniel Tarasiuk, Patryk Stefanowski, Sandra Król , Arkadiusz Janiszek, Zuzanna Kalkucińska , Natalia Kowalska, Natalia Gronkiewicz , Wiktoria Pintal, Krystian Chrobot, Dariusz Kuran , Jakub Olszewski , Damian Karaś, Klaudia Antosz. Muzykę do części artystycznej przygotowała pani Agnieszka Orzechowska. Powołano dwa zespoły taneczne. Uczniów klasy 2a tańczących poloneza przygotowała pani Grażyna Świątek i pani Dorota Bolek. Strojami dla tancerzy zajęła się pani Katarzyna Fura. Poloneza tańczyli : Aleksandra Gwardecka, Nikola Karolak, Lucjan Kowalski, Amelia Kozłowska, Łapiński Maciej, Eliza Łojszczyk, Wiktoria Manelska, Gabriela Marciniak, Antoni Michalski, Urszula Osiecka, Gabor Pawłowski, Joanna Sadowska, Bartosz Szymański, Adrian Tomaszewski, Grzegorz Zagrajek, Oskar Zawadzki. Drugi zespół taneczny stanowili uczniowie klasy 1ga, którzy zatańczyli walca.  Układ taneczny przygotowała pani Bożena Markucińska. Walca zaprezentowali: Bartłomiej Bakalarski, Adrian Jurkiewicz, Mateusz Kałęcki, Sebastian Kałecki, Kamila Kałużna, Damian Płodowski, Magdalena Prządka, Marta Rześna, Paulina Sielska, Damian Sobieszek,Julia Szyszka, Maria Zagajewska. W zespole tym tańczyli gościnnie także państwo Piaseccy, współpracujący ze szkołą rodzice uczennicy klasy 4a. Stroje dla uczniów przygotowały panie: Teresa Zawistowska oraz Ewa Ścibek.  Stroje uszyła   bezpłatnie  pani Danuta Rutkowska  mama uczennicy z klasy 3c. Mama uczennicy klasy 4b, pani  Dorota Goreń uczesała wszystkie dziewczynki do tego tańca. W części artystycznej wystąpił Daniel Tarasiuk z klasy 2gb recytując wiersz oraz Julia Ksit, klasa 2ga, która zaśpiewała piosenkę. Imprezę poprowadzili konferansjerzy: Zosia Cymerska z klasy 4a i Mateusz Rzepecki z klasy 4b. Zespół kulinarny, którego liderem była pani Bogusława Mitrowska   stworzył w świetlicy szkolnej  spiżarnię ze wszystkimi darami jesieni.  Rodzice natomiast przygotowali  ciasta i sałatki.  Zespołem plastycznym kierowała  pani  Dorota Misiak. Na drabinkach
  w sali gimnastycznej pojawił się nutowy zapis hymnu państwowego, kartonowe pudła pomalowane na kolor biały i czerwony zostały ułożone na kształt polskiej flagi. Korytarz na parterze został przystrojony
  w gazetki o tematyce patriotycznej. Goście otrzymali wykonane przez zespół plastyczny kotyliony.
  W stworzeniu zdjęcia Elizy Orzeszkowej do kotylionu pomógł absolwent naszej szkoły Albert Adamczyk. Zespół techniczny z panią Bożeną Lenarczyk na czele witał gości i opiekował się nimi podczas imprezy, przygotował salę, przywiózł  z Centrum Kultury schody, stojaki na sztandary, zastawę. Pan Jacek Zawistowski,  transportował   wszystkie przedmioty.  Pan Zbigniew Rześny- rodzic uczniów klasy 1ga i 3ga przygotował pogadankę z prezentacją multimedialną na temat sztandaru . Obsługą informatyczno - komputerową zajęła się pani Dorota Więckowska. Zaproszenia dla gości i plakaty informujące o Święcie Sztandaru wykonała pani Anna Misiak i Marzena Olejnik.  Pomocą służyli pracownicy niepedagogiczni szkoły: panie z obsługi przygotowały poczęstunek dla uczniów, a pan Piotr Kubaszewski wspomagał podczas prac plastycznych i technicznych. Całość przygotowań koordynowała wicedyrektor szkoły Hanna Wolniewicz.

            Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:  pani Beata Rusinowska - poseł na Sejm, pan Andrzej Wilk – Prezydent Miasta, pan Bogdan Zieliński- przewodniczący Rady Miasta, członkowie Rady Miasta pani Beata Marzęda- Przybysz oraz pan Arkadiusz Rzepecki, pani Barbara Cieplak Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej, pan  Grzegorz Obłękowski, pan Jan Kalman prezes PEC, pani Katarzyna Krzywda  przewodnicząca Rady Rodziców, dyrektorzy placówek oświatowych, poczty sztandarowe  szkół: ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4, ZSP7, STO, LO,  rodzice, żyrardowskie media. Sponsorzy sztandaru: Pan Andrzej Wilk Prezydent Miasta Żyrardowa, pan Zdzisław Wilk prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, pan Jan Kalman Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki  Cieplnej „Żyrardów”,  pan  Wiesław Piłat  Dyrektor Generalny „Polmos- Żyrardów”, pani Katarzyna Krzywda, przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie,  przybili pamiątkowe gwoździe na drzewcu nowego sztandaru.

          Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 dziękuje wszystkim którzy przyczynili się do powstania tak ważnej dla szkoły imprezy, która zapadnie wszystkim głęboko w pamięci.


   

 • Jasełka szkolne

  W dniu 19 grudnia 2014 roku  w świąteczny nastrój wprowadzili nas uczniowie kl.Va i Vb pod opieką wychowawców p. Beaty Sawickiej- Meli
  i p. Bożeny Lenarczyk, oraz pań od religii Anny Zawistowskiej i Anety Olszewskiej.

  Uczniowie zasiedli przy wigilijnym stole i opowiedzieli o tradycjach Świąt Bożego Narodzenia.

  Była okazja do wspólnego kolędowania przy akompaniamencie muzyków z kl. Va , którzy chętnie zaprezentowali swoje  pasje i talenty.


   

 • Sukcesy w Olimpiadzie Wiedzy Archimedes

  Uczniowie naszej szkoły w listopadzie 2014 r. brali udział w Olimpiadzie Wiedzy Archimedes. Plus- Matematyka Plus- XXII edycja.

  Wyniki przedstawiają się następująco:

  I miejsce z wyróżnieniem  (uczeń uzyskał maksymalną liczbę punktów- 100): Daniel Tarasiuk 2gb, Dawid Szlacheta,5b, Mikołaj Olszewski 6a.

  I miejsce ( uczeń uzyskał przynajmniej 96/100 punktów):Julia Sieczka3b, Krystian Tilzen3c, Hubert Adamiak 4b.

  II miejsce (uczeń uzyskał przynajmniej 92/100 punktów): Mateusz Kobus 3b, Gabriel Hajdaś 4b, Jakub Grzelak 4b, Nikodem Langa 5b, Dominika Lipka 3b, Szymon Wituła 3b, Mikołaj Tilzen 3c

  III miejsce (uczeń uzyskał przynajmniej 88/100 punktów):  Łukasz Jędrzejewski 4b, Paulina Olborska 4a, Tomasz Jankowski 2ga, Maja Szczepańska 3c, Łukasz Komża 3b.

  Serdecznie gratulujemy!


   

 • Życzenia świąteczne

   

   

  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę uczniom i ich rodzinom dużo zdrowia
  i radości z dnia codziennego.
  Wesołych Świąt!

            Dyrektor szkoły Grażyna Beliniak

   

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie
  96-300 Żyrardów
  ul. Mireckiego 56
  zsp6@zyrardow.pl
 • 46 855 3149
  fax 46 855 3149

Galeria zdjęć